การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน

 • สถานะ: (8/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165864978
 • จำนวนการยืม: 8 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-18
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 187 หน้า, 26 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY157.3 ส179ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การดูแลหลังคลอด ภาวะแทรกซ้อนระยะหลังคลอด -- การพยาบาล
การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน

สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล

ผู้แต่งร่วม

 • สุภาพักตร์ หาญกล้า
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023846 - ยืมได้
2 7023847 - ยืมได้
3 7023848 - ยืมได้
4 7023849 - ยืมได้
5 7023850 - ยืมได้
6 7023851 - ยืมได้
7 7023852 - ยืมได้
8 7023853 - ยืมได้
9 7023854 - ยืมได้
10 7023855 - ยืมได้
11 7023856 - ยืมได้
12 7023857 - ยืมได้
13 7023858 - ยืมได้
14 7023859 - ยืมได้
15 7023860 - ยืมได้
16 7023861 3 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ศุภมาส กายจะโปะ
17 7023862 3 ต.ค. 2023, 17:46 ระหว่างยืม สุพรรณี ขยันใหญ่ยิ่ง
18 7023863 - ยืมได้
19 7023864 - ยืมได้
20 7023865 23 เม.ย. 2023, 12:28 ระหว่างยืม รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ
21 7023866 - ยืมได้
22 7023867 - ยืมได้
23 7023868 - ยืมได้
24 7023869 6 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม สุธาสินี ชำนาญกิจ
25 7023870 19 ส.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม สุปราณี โฆวัชรกุล
26 7023871 - ยืมได้
27 7023872 - ยืมได้
28 7023873 12 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ลิดา จะฟะ
29 7023874 12 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ลิดา จะฟะ
30 7023875 13 ก.ค. 2023, 14:59 ระหว่างยืม รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 8