การพยาบาลผู้บาดเจ็บ เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

 • สถานะ: (2/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164435919
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-16
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 272 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY150 ก227 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
บาดแผลและบาดเจ็บ -- การพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024108 - ยืมได้
2 7024109 9 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม วิสุตา วิทเวช
3 7024110 6 ต.ค. 2023, 15:32 ระหว่างยืม ศิริทรัพย์ ปัญญาธนาธาร
4 7024111 - ยืมได้
5 7024112 - ยืมได้
6 7024113 - ยืมได้
7 7024114 - ยืมได้
8 7024115 - ยืมได้
9 7024116 - ยืมได้
10 7024117 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 2