9789744968326

 • สถานะ: (0/59) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789744968326
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ลักษณทางกายภาพ: 177 หน้า, 0 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WY105 น52ก
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 002101 - ยืมได้
2 002102 - ยืมได้
3 002103 - ยืมได้
4 002104 - ยืมได้
5 002105 - ยืมได้
6 002106 - ยืมได้
7 002107 - ยืมได้
8 002108 - ยืมได้
9 002109 - ยืมได้
10 002110 - ยืมได้
11 002111 - ยืมได้
12 002112 - ยืมได้
13 002113 - ยืมได้
14 002114 - ยืมได้
15 002115 - ยืมได้
16 002116 - ยืมได้
17 002117 - ยืมได้
18 002118 - ยืมได้
19 002119 - ยืมได้
20 002120 - ยืมได้
21 002121 - ยืมได้
22 002122 - ยืมได้
23 002123 - ยืมได้
24 002124 - ยืมได้
25 002125 - ยืมได้
26 002126 - ยืมได้
27 002127 - ยืมได้
28 002128 - ยืมได้
29 002129 - ยืมได้
30 002130 - ยืมได้
33 004300 - ยืมได้
34 004301 - ยืมได้
35 004302 - ยืมได้
36 004303 - ยืมได้
37 004304 - ยืมได้
38 004305 - ยืมได้
39 004306 - ยืมได้
39 004308 - ยืมได้
40 004307 - ยืมได้
40 004309 - ยืมได้
41 004310 - ยืมได้
42 004311 - ยืมได้
43 004312 - ยืมได้
44 004313 - ยืมได้
45 004314 - ยืมได้
46 004315 - ยืมได้
47 004316 - ยืมได้
48 004317 - ยืมได้
49 004318 - ยืมได้
50 004319 - ยืมได้
51 004320 - ยืมได้
52 004321 - ยืมได้
53 004322 - ยืมได้
54 004323 - ยืมได้
55 004324 - ยืมได้
56 004325 - ยืมได้
57 004326 - ยืมได้
58 004327 - ยืมได้
60 004329 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0