นรีเวชวิทยาคลินิก เล่ม 1

 • สถานะ: (5/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786168322130
 • จำนวนการยืม: 5 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-04-04
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 26 cm. (550 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: NLM: WP100 น173 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
นรีเวชวิทยา อวัยวะสืบพันธุ์หญิง
นรีเวชวิทยาคลินิก เล่ม 1

มรุต ญาณารณพ, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • พฤฒพร มณีรัตน์, บรรณาธิการ
 • พจนีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา, บรรณาธิการ

ผู้จองหนังสือ

# ผู้จองหนังสือ วันที่ทำการจอง
1 ลลิตา เรือนเหล็ก 15 พ.ย. 2023, 16:12
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026442 - ยืมได้
2 7026443 17 เม.ย. 2024, 19:28 ระหว่างยืม ณัฐนรี ปันใจ
3 7026444 - ยืมได้
4 7026445 - ยืมได้
5 7026446 - ยืมได้
6 7026447 17 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ธันยพร มอยแก้ว
7 7026448 - ยืมได้
8 7026449 - ยืมได้
9 7026450 - ยืมได้
10 7026451 17 เม.ย. 2024, 11:56 ระหว่างยืม นภัสสร มหาอนันต์ศิริ
11 7026452 - ยืมได้
12 7026453 17 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ภัสสร ลุงจันทร์
13 7026454 - ยืมได้
14 7026455 - ยืมได้
15 7026456 17 เม.ย. 2024, 12:02 ระหว่างยืม นภัสสร เกิดทิม
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 5