The Basics

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9781625232496
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: Kaplan
 • เมืองที่พิมพ์: New York
 • ลักษณทางกายภาพ: 681 หน้า, 28 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015
 • เลขเรียก: NLM: WY100 T374
 • Tags (หัวเรื่อง):
Nursing Care
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 2001237 - ยืมได้
2 2001238 - ยืมได้
3 2001239 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0