เอกสาร


-  ขั้นตอนการขออนุมัติลา
-  คู่มือขออนุมัติไปราชการ
-  ผลการพัฒนาตนเอง
-  แบบฟอร์มรายงาน Faculty practice ปีการศึกษา 2565  
-  แบบบันทึกมอบหมายงาน  
-  รายชื่ออาจารย์ วพบ.เชียงใหม่  
-  รายชื่อเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน วพบ.เชียงใหม่
-  แบบฟอร์มใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
-  Faculty Practice อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
   เชียงใหม่ 2564

-  Faculty Practice อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
   เชียงใหม่ 2563

-  ใบลาออกลูกจ้างเหมาบริการ


สมัครงาน


 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
   จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล


 - ประกาศขยายเวลรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
   เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน


 - ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
   ทางการพยาบาลและแม่บ้าน


 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรร
   เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด


 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด


 - ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ


 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรร
   เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ


 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรร
   เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล


แผนภูมิแสดงข้อมูลงานทรัพยากรบุคคล