เอกสาร


-  ขั้นตอนการขออนุมัติลา
-  คู่มือขออนุมัติไปราชการ
-  ผลการพัฒนาตนเอง
-  แบบสรุป Faculty practice  
-  แบบบันทึกมอบหมายงาน  
-  รายชื่ออาจารย์ วพบ.เชียงใหม่  
-  รายชื่อเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน วพบ.เชียงใหม่
-  แบบฟอร์มใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
-  Faculty Practice อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
   เชียงใหม่ 2564

-  Faculty Practice อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
   เชียงใหม่ 2563

-  ใบลาออกลูกจ้างเหมาบริการ


สมัครงาน


 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรร
   เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด


 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด


 - ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ


 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรร
   เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ


 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรร
   เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล


 - ประกาศผลการคัดเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
   ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย


 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล


 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
   เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล


 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
   (เจ้าหน้าที่ธุรการ)


 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

 - ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
   ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ


 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
   ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ


 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรร
   เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ


แผนภูมิแสดงข้อมูลงานทรัพยากรบุคคล