แสดง:

เรียงตาม:

พระเมรุ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 0/4
หนังสือมาใหม่

พระเมรุ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผู้แต่งหนังสือ: อิสรีย์ ธีรเดช
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786162833861
เลขเรียก:
 • LC - DS586
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

พระพุทธศาสนากับคนไทย 0/1
หนังสือมาใหม่

พระพุทธศาสนากับคนไทย

ผู้แต่งหนังสือ: ฟื้น ดอกบัว
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789742557867
เลขเรียก:
 • LC - BL1495
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

พระบิดา แห่งสยาม Father of Siam 0/1
หนังสือมาใหม่

พระบิดา แห่งสยาม Father of Siam

ผู้แต่งหนังสือ: ธานัฐ ภัทรภาคร์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978616905872
เลขเรียก:
 • LC - DS582
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษา 0/1
หนังสือมาใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษา

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786162830006
เลขเรียก:
 • LC - LA1221
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

พระธรรมเทศนามงคลวิเสสกถา พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พุทธศักราช 2489-2554 0/1
หนังสือมาใหม่
พจนานุกรมพม่า - ไทย = Myanmar - Thai dictionary 0/1
หนังสือมาใหม่

พจนานุกรมพม่า - ไทย = Myanmar - Thai dictionary

ผู้แต่งหนังสือ: อรนุช นิยมธรรม
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167902913
เลขเรียก:
 • LC - PL3957
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 0/1
หนังสือมาใหม่

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978616707356
เลขเรียก:
 • LC - PL4185
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง It stars with one 0/3
หนังสือมาใหม่

ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง It stars with one

ผู้แต่งหนังสือ: Black, J. Stewart
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974414150
เลขเรียก:
 • LC - HD58.8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ปันนาล้านนา = A journey through Lanna 0/1
หนังสือมาใหม่

ปันนาล้านนา = A journey through Lanna

ผู้แต่งหนังสือ: ศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169150107
เลขเรียก:
 • LC - DS566
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ปัญหาและทฤษฎีจริยศาสตร์ 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัญหาและทฤษฎีจริยศาสตร์

ผู้แต่งหนังสือ: ประเวศ อินทองปาน
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786163006868
เลขเรียก:
 • LC - BJ1185.T35
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

ป่วยไข้ในเรือนจำ : ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ 0/1
หนังสือมาใหม่

ป่วยไข้ในเรือนจำ : ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ

ผู้แต่งหนังสือ: กุลภา วจนสาระ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786164432390
เลขเรียก:
 • LC - HV8837
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ปลดล็อกการตลาดดิจิทัล Digital Marketing Unlocked 0/3
หนังสือมาใหม่

ปลดล็อกการตลาดดิจิทัล Digital Marketing Unlocked

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786161849092
เลขเรียก:
 • LC - HF5415
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ปรัชญาเบื้องต้น = Introduction to philosophy 0/2
หนังสือมาใหม่

ปรัชญาเบื้องต้น = Introduction to philosophy

ผู้แต่งหนังสือ: พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ (วงค์ใส)
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786164783126
เลขเรียก:
 • LC - BL51
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

ปรัชญาทั่วไป 0/5
หนังสือมาใหม่

ปรัชญาทั่วไป

ผู้แต่งหนังสือ: โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740335818
เลขเรียก:
 • LC - B99.T5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาค พุทธธรรม : แกนนำการศึกษา 0/1
หนังสือมาใหม่

ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาค พุทธธรรม : แกนนำการศึกษา

ผู้แต่งหนังสือ: พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - BQ4570.E34
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ประเทศไทยกับอาเซียน One vision, one identity, one community 0/1
หนังสือมาใหม่

ประเทศไทยกับอาเซียน One vision, one identity, one community

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789747859966
เลขเรียก:
 • LC - HC441
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ประเด็นสุขภาวะในพระไตรปิฏก 0/2
หนังสือมาใหม่

ประเด็นสุขภาวะในพระไตรปิฏก

ผู้แต่งหนังสือ: พินิจ ลาภธนานนท์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165516402
เลขเรียก:
 • LC - BQ1173
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ประวัติศาสตร์สังคมล้านนา : ความเคลื่อนไหวของชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น 0/2
หนังสือมาใหม่

ประวัติศาสตร์สังคมล้านนา : ความเคลื่อนไหวของชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผู้แต่งหนังสือ: อานันท์ กาญจนพันธุ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786164260535
เลขเรียก:
 • LC - DS571
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

ประวัติศาสตร์การทูตไทย 0/1
หนังสือมาใหม่

ประวัติศาสตร์การทูตไทย

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786163410535
เลขเรียก:
 • LC - CD79
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ประมวลสาระชุดวิชา การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา หน่วยที่ 9-15 0/3
หนังสือมาใหม่

ประมวลสาระชุดวิชา การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา หน่วยที่ 9-15

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165055482
เลขเรียก:
 • LC - LB1027.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

ประมวลสาระชุดวิชา การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา หน่วยที่ 5-8 0/3
หนังสือมาใหม่

ประมวลสาระชุดวิชา การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา หน่วยที่ 5-8

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165055406
เลขเรียก:
 • LC - LB1027.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

ประมวลสาระชุดวิชา การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา หน่วยที่ 1-4 0/3
หนังสือมาใหม่

ประมวลสาระชุดวิชา การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา หน่วยที่ 1-4

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165055390
เลขเรียก:
 • LC - LB1027.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

ประมวลสาระชุดวิชา การจัดการความรู้ Knowledge management หน่วยที่ 9-15 0/1
หนังสือมาใหม่

ประมวลสาระชุดวิชา การจัดการความรู้ Knowledge management หน่วยที่ 9-15

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786161601058
เลขเรียก:
 • LC - HD30.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ประมวลสาระชุดวิชา การจัดการความรู้ Knowledge management หน่วยที่ 1-8 0/1
หนังสือมาใหม่

ประมวลสาระชุดวิชา การจัดการความรู้ Knowledge management หน่วยที่ 1-8

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786161600907
เลขเรียก:
 • LC - HD30.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง 0/1
หนังสือมาใหม่

ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786267372730
เลขเรียก:
 • LC - KPT3526
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

ประชากรและสังคม 2559 : ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ = Thailand in the era of transnational migration 0/1
หนังสือมาใหม่

ประชากรและสังคม 2559 : ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ = Thailand in the era of transnational migration

ผู้แต่งหนังสือ: สุรีย์พร พันพึ่ง, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786162798214
เลขเรียก:
 • LC - HD8700.55
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

ปฏิบัติการศาสนา ทุนจิตวิญญาณ กับการเมืองวัฒนธรรมจีนในชายแดนไทยภาคเหนือ 0/1
หนังสือมาใหม่

ปฏิบัติการศาสนา ทุนจิตวิญญาณ กับการเมืองวัฒนธรรมจีนในชายแดนไทยภาคเหนือ

ผู้แต่งหนังสือ: อรัญญา ศิริผล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786163983763
เลขเรียก:
 • LC - BL1495
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ปฏิบัติการชีวเคมี = Biochemistry laboratory 0/3
หนังสือมาใหม่

ปฏิบัติการชีวเคมี = Biochemistry laboratory

ผู้แต่งหนังสือ: สมจิต ดำริห์อนันต์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786163142498
เลขเรียก:
 • LC - QD415.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017


สาขาวิชา

  199
  137
  100
  169
  144
  152


ล้างค่า