แสดง:

เรียงตาม:

สูงวัย สุขภาวะดี วิถีใหม่ = Healthy aging in the new era 1/1
หนังสือมาใหม่

สูงวัย สุขภาวะดี วิถีใหม่ = Healthy aging in the new era

ผู้แต่งหนังสือ: วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169406372
เลขเรียก:
 • NLM - WT120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ 0/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WT120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ = Immunity and changes in the elderly 0/10
หนังสือมาใหม่

ภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ = Immunity and changes in the elderly

ผู้แต่งหนังสือ: สุวิทย์ ชัยศรี
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163147912
เลขเรียก:
 • NLM - QW504
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

พยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพ 0/1
หนังสือมาใหม่

พยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: สิริรนาฎ ศิริสุนทร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WT120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ปัญหาผู้สูงอายุที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป = Common geriatric problems for general practitioner 1/2
หนังสือมาใหม่

ปัญหาผู้สูงอายุที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป = Common geriatric problems for general practitioner

ผู้แต่งหนังสือ: ชัยยุทธ เจริญธรรม
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163980229
เลขเรียก:
 • NLM - WT120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

ประเด็นท้าทายและทางแก้สำหรับการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี = Challenges and solution for healthy aging 0/15
หนังสือมาใหม่

ประเด็นท้าทายและทางแก้สำหรับการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี = Challenges and solution for healthy aging

ผู้แต่งหนังสือ: วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169129844
เลขเรียก:
 • NLM - WT100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

บูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0/1
หนังสือมาใหม่

บูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: พฤกษา บุกบุญ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167854083
เลขเรียก:
 • NLM - WT120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

บทบาทพยาบาลในการจัดการระบบการดูแลสุขภาพกรณีการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ 0/1
หนังสือมาใหม่

บทบาทพยาบาลในการจัดการระบบการดูแลสุขภาพกรณีการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WT120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

นวัตกรรมทางสุขภาพและสังคมสำหรับประชากรผู้สูงอายุ 1/16
หนังสือมาใหม่

นวัตกรรมทางสุขภาพและสังคมสำหรับประชากรผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169129851
เลขเรียก:
 • NLM - WT120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ครอบครัวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 0/5
หนังสือมาใหม่

ครอบครัวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: สุธรรม นันทมงคลชัย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165771634
เลขเรียก:
 • NLM - WT120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การอภิบาลผู้สูงวัย สำหรับผู้ดูแล 3/20
หนังสือมาใหม่

การอภิบาลผู้สูงวัย สำหรับผู้ดูแล

ผู้แต่งหนังสือ: พรทิพย์ ควรคิด, บรรณาธิการ [และคณะ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168212486
เลขเรียก:
 • NLM - WT100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคในกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยลำพัง โดยการมีส่วนร่วมของรัฐ ท้องถิ่นและชุมชน 0/1
หนังสือมาใหม่
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขับถ่ายอุจจาระ 1/3
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขับถ่ายอุจจาระ

ผู้แต่งหนังสือ: ศุภิสรา สุวรรณชาติ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161132385
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การพยาบาลผู้สูงอายุ : ประเด็นทางสุขภาพที่น่าสนใจ เล่ม 2 = Gerontological nursing : interested common health issues 2 3/30
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุ : ประเด็นทางสุขภาพที่น่าสนใจ เล่ม 2 = Gerontological nursing : interested common health issues 2

ผู้แต่งหนังสือ: วณิชา พึ่งชมภู
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163984807
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การพยาบาลผู้สูงอายุ : ด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต = Nursing care for elderly : physiology and mental health aspec 1/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุ : ด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต = Nursing care for elderly : physiology and mental health aspec

ผู้แต่งหนังสือ: นิราศศิริ โรจนธรรมกุล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165146586
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลผู้สูงอายุ : ด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต = Nursing care for elderly : physiology and mental health aspec 5/40
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุ : ด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต = Nursing care for elderly : physiology and mental health aspec

ผู้แต่งหนังสือ: นิราศศิริ โรจนธรรมกุล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165146586
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การพยาบาลผู้สูงอายุ : การสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพ เล่ม 1 = Gerontological nursing : health promotion and rehabilitation 1 2/30
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุ : การสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพ เล่ม 1 = Gerontological nursing : health promotion and rehabilitation 1

ผู้แต่งหนังสือ: วณิชา พึ่งชมภู
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163984814
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การบูรณาการดูแลด้านสุขภาพและสังคมเพื่อส่งเสริมการมีอายุยืน = Integrated health and social care to promote longevity 1/4
หนังสือมาใหม่

การบูรณาการดูแลด้านสุขภาพและสังคมเพื่อส่งเสริมการมีอายุยืน = Integrated health and social care to promote longevity

ผู้แต่งหนังสือ: วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789749747667
เลขเรียก:
 • NLM - WT116
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การดูแลผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยในระยะสุดท้ายในบริการปฐมภูมิ = Care for elderly, disabled, terminal-illness in primary care 0/3
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยในระยะสุดท้ายในบริการปฐมภูมิ = Care for elderly, disabled, terminal-illness in primary care

ผู้แต่งหนังสือ: วดี อัมรักเลิศ, [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162712586
เลขเรียก:
 • NLM - WT100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การดูแลผู้สูงอายุ : สถานการณ์และคุณภาพชีวิต 1/10
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้สูงอายุ : สถานการณ์และคุณภาพชีวิต

ผู้แต่งหนังสือ: สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740339991
เลขเรียก:
 • NLM - WT120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ = Physical therapy for older people 0/40
หนังสือมาใหม่

กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ = Physical therapy for older people

ผู้แต่งหนังสือ: ไพลวรรณ สัทธานนท์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163142658
เลขเรียก:
 • NLM - WT166
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า