แสดง:

เรียงตาม:

โดยลำพัง : ประสบการณ์การเผชิญวิกฤตอารมณ์ของสตรีที่ทราบข่าวผลการตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูกผิดปกติ 0/1
หนังสือมาใหม่

โดยลำพัง : ประสบการณ์การเผชิญวิกฤตอารมณ์ของสตรีที่ทราบข่าวผลการตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูกผิดปกติ

ผู้แต่งหนังสือ: รุ่งกาญจน์ วุฒิ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WP20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

โครงการศึกษาการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับจากการวิจัย 0/1
หนังสือมาใหม่

โครงการศึกษาการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับจากการวิจัย

ผู้แต่งหนังสือ: วิศณุ ทรัพย์สมพล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.KPT1155
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

โครงการศึกษากรอบความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชน 0/2
หนังสือมาใหม่

โครงการศึกษากรอบความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชน

ผู้แต่งหนังสือ: จอมขวัญ โยธาสมุทร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WX150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

โครงการการมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกันของชุมชน สถานบันเทิง และหอพักในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

โครงการการมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกันของชุมชน สถานบันเทิง และหอพักในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: เจนนารา วงศ์ปาลี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

แบบแผนการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่มีคุณภาพชีวิตและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ภายหลังจากการติดเชื้อมากกว่า 10 ปี 0/1
หนังสือมาใหม่
แบบคัดกรองกลุ่มอาการออทิซึมในเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 0/1
หนังสือมาใหม่

แบบคัดกรองกลุ่มอาการออทิซึมในเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี

ผู้แต่งหนังสือ: ชลทิพย์ กรัยวิเชียร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS105.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าห่อคัมภีร์ธรรม 0/1
หนังสือมาใหม่

แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าห่อคัมภีร์ธรรม

ผู้แต่งหนังสือ: จินตนา จันเรือน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.NK1055
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

แนวทางการลดต้นทุนอาหารในการเลี้ยงปลาหมอไทยโดยใช้ถั่วเหลืองบางส่วนทดแทนปลาป่นในสูตรอาหาร 0/1
หนังสือมาใหม่

แนวทางการลดต้นทุนอาหารในการเลี้ยงปลาหมอไทยโดยใช้ถั่วเหลืองบางส่วนทดแทนปลาป่นในสูตรอาหาร

ผู้แต่งหนังสือ: ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.SH151
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

แนวคิดและแบบแผนการดูแลสุขภาพครอบครัว กรณีศึกษา : ชุมชนชนบทแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

แนวคิดและแบบแผนการดูแลสุขภาพครอบครัว กรณีศึกษา : ชุมชนชนบทแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ประกายแก้ว ธนสุวรรณ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA308
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

เส้นทางสู่วิชาชีพการพยาบาลภายใต้นโยบาย "ใต้สันติสุข" : กรณีศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปีการศึกษา 2550 0/1
หนังสือมาใหม่

เส้นทางสู่วิชาชีพการพยาบาลภายใต้นโยบาย "ใต้สันติสุข" : กรณีศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปีการศึกษา 2550

ผู้แต่งหนังสือ: บุษกร โกมลภมร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

เส้นทางสู่การติดยาบ้า กรณีศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดรักษา ณ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

เส้นทางสู่การติดยาบ้า กรณีศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดรักษา ณ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: พิทักษ์ สุริยะใจ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM270
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี 1 - 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 0/1
หนังสือมาใหม่

เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี 1 - 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ผู้แต่งหนังสือ: ชมนาด วรรณพรศิริ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 0/1
หนังสือมาใหม่

เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ผู้แต่งหนังสือ: อนัญญา คูอาริยะกุล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

เครือข่ายชุมชนลดการดื่มและลดอันตรายจากการดื่มสุรา 0/1
หนังสือมาใหม่

เครือข่ายชุมชนลดการดื่มและลดอันตรายจากการดื่มสุรา

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM274
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

เขยนอกกับปัญหาสุขภาพ การใช้บริการและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสุขภาพ : การศึกษาเชิงคุณภาพในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ 0/1
หนังสือมาใหม่

เขยนอกกับปัญหาสุขภาพ การใช้บริการและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสุขภาพ : การศึกษาเชิงคุณภาพในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แต่งหนังสือ: รุจี จารุภาชน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

อุปนิสัยเชิงรุกของนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติวิชาการบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 0/1
หนังสือมาใหม่

อุปนิสัยเชิงรุกของนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติวิชาการบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ผู้แต่งหนังสือ: ปฐมามาศ โชติบัณ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

อุบัติเหตุความเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

อุบัติเหตุความเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: สิริสุดา เตชะวิเศษ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT155
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

อิทธิพลของความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความสามารถในการดูแลตนเองและการสนับสนุนของครอบครัวที่มีต่อระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 0/1
หนังสือมาใหม่
อัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก 0/2
หนังสือมาใหม่

อัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก

ผู้แต่งหนังสือ: จุรีรัตน์ กิจสมพร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9786161133382
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

อัตลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 1/1
หนังสือมาใหม่

อัตลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: จรรยา แก้วใจบุญ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY19
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

สิ่งจูงใจในการออกกำลังกายของประชาชน ณ สวนสาธารณะเขลางค์นครลำปาง ปีพ.ศ. 2555 0/1
หนังสือมาใหม่

สิ่งจูงใจในการออกกำลังกายของประชาชน ณ สวนสาธารณะเขลางค์นครลำปาง ปีพ.ศ. 2555

ผู้แต่งหนังสือ: นงลักษณ์ พรหมติงการ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WB541
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

สรุปผลการดำเนินงานโครงการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น 0/1
หนังสือมาใหม่

สรุปผลการดำเนินงานโครงการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริพร พงษ์โสภา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WQ20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สมรรถนะในการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของบุคลากรหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0/1
หนังสือมาใหม่

สมรรถนะในการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของบุคลากรหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แต่งหนังสือ: วิภาดา วิจักขณาลัญฉ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WB25
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

สมรรถนะอาจารย์ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 0/1
หนังสือมาใหม่

สมรรถนะอาจารย์ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ผู้แต่งหนังสือ: พนมพร ยงทองมุก
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY19
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติในการรายงานตนเอง การประเมินโดยผู้บังคับบัญชาและรับรู้ของผู้รับบริการ 0/1
หนังสือมาใหม่

สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติในการรายงานตนเอง การประเมินโดยผู้บังคับบัญชาและรับรู้ของผู้รับบริการ

ผู้แต่งหนังสือ: นุศรา วิจิตรแก้ว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014


สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า