แสดง:

เรียงตาม:

0/5
การพยาบาลเด็กโรคมะเร็งที่พบบ่อย
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลเด็กโรคมะเร็งที่พบบ่อย

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789740342380

0/3
การดูแลรักษาโรคอ้วนในเด็ก = Childhood obesity : a comprehensive approach and management
หนังสือมาใหม่

การดูแลรักษาโรคอ้วนในเด็ก = Childhood obesity : a comprehensive approach and management

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164438309

0/3
หลักการเภสัชจลนศาสตร์การขับยาออกจากร่างกาย = Pharmacokinetics principle of drug excretion
หนังสือมาใหม่

หลักการเภสัชจลนศาสตร์การขับยาออกจากร่างกาย = Pharmacokinetics principle of drug excretion

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786166041118

0/10
การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์
หนังสือมาใหม่

การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164438354

2/5
อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกโรคระบบการหายใจ = Ambulatory care in pulmonary medicine
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกโรคระบบการหายใจ = Ambulatory care in pulmonary medicine

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164884038

0/10
สัมพันธภาพและการสื่อสารระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวช
หนังสือมาใหม่

สัมพันธภาพและการสื่อสารระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวช

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786166035629

0/1
ทางเลือกกับความเหลื่อมล้ำของบริการทำแท้งหลังการแก้กฎหมาย
หนังสือมาใหม่

ทางเลือกกับความเหลื่อมล้ำของบริการทำแท้งหลังการแก้กฎหมาย

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786169301035

0/3
พยาบาลกับการบริการเลิกบุหรี่
หนังสือมาใหม่

พยาบาลกับการบริการเลิกบุหรี่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786166043495

12/15
คู่มือ ข้อวินิจฉัยการพยาบาล
หนังสือมาใหม่

คู่มือ ข้อวินิจฉัยการพยาบาล

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786166033984

0/2
คู่มือ การให้ยาใต้ผิวหนังผู้ป่วยระยะท้าย สำหรับทีมสุขภาพ
หนังสือมาใหม่

คู่มือ การให้ยาใต้ผิวหนังผู้ป่วยระยะท้าย สำหรับทีมสุขภาพ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789990174960

0/1
การดูแลรักษา นอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
หนังสือมาใหม่

การดูแลรักษา นอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786166034554

0/5
ตำราการพิมพ์สามมิติ สำหรับการรักษาโรคทางออร์โธปิดิกส์ส่วนรยางค์บน = Textbook of 3D printing in orthopedics: upper extremity application
หนังสือมาใหม่

ตำราการพิมพ์สามมิติ สำหรับการรักษาโรคทางออร์โธปิดิกส์ส่วนรยางค์บน = Textbook of 3D printing in orthopedics: upper extremity application

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164220935

0/1
ประสิทธิผลของโปรมแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
หนังสือมาใหม่

ประสิทธิผลของโปรมแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตมิติของแบบวัดความสนใจต่อสื่อ และความรอบรู้เท่าทันสื่อที่เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตมิติของแบบวัดความสนใจต่อสื่อ และความรอบรู้เท่าทันสื่อที่เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและครอบครัว
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและครอบครัว

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
อิทธิพลของความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความสามารถในการดูแลตนเองและการสนับสนุนของครอบครัวที่มีต่อระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
หนังสือมาใหม่

อิทธิพลของความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความสามารถในการดูแลตนเองและการสนับสนุนของครอบครัวที่มีต่อระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การพัฒนารูปแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบมีส่วนร่วม ด้วย สบช. โมเดล 2022
หนังสือมาใหม่

การพัฒนารูปแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบมีส่วนร่วม ด้วย สบช. โมเดล 2022

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสตรีตั้งครรภ์ที่รับบริการในแผนกฝากครรภ์ ในจังหวัดเชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสตรีตั้งครรภ์ที่รับบริการในแผนกฝากครรภ์ ในจังหวัดเชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด -19 ของสตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการในโรงพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด -19 ของสตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการในโรงพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/2
ผลของชุดสื่อการสอนแบบหลากหลายในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงต่อความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

ผลของชุดสื่อการสอนแบบหลากหลายในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงต่อความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/2
ความคงตัวของยา และสารธรรมชาติ สู่การประยุกต์ใช้
หนังสือมาใหม่

ความคงตัวของยา และสารธรรมชาติ สู่การประยุกต์ใช้

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164076877

0/2
การพยาบาลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติหลังยุคโควิด-19
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติหลังยุคโควิด-19

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165937894

1/15
พยาบาลเวชปฏิบัติ : การวินิจฉัยแยกโรคตามอาการและอาการแสดงที่พบบ่อยในระดับปฐมภูมิ
หนังสือมาใหม่

พยาบาลเวชปฏิบัติ : การวินิจฉัยแยกโรคตามอาการและอาการแสดงที่พบบ่อยในระดับปฐมภูมิ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165720304

0/1
Nursing diagnosis handbook : an evidence-based guide to planning Care
หนังสือมาใหม่

Nursing diagnosis handbook : an evidence-based guide to planning Care

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9780323879880


สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า