แสดง:

เรียงตาม:

0/1
การติดตามการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
หนังสือมาใหม่

การติดตามการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความพึงพอใจของพยาบาลและผู้ป่วยต่อเครื่องรองขาทำแผลในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจของพยาบาลและผู้ป่วยต่อเครื่องรองขาทำแผลในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักบริหารคุณภาพและรูปแบบความเชื่อด้านสุขภาพกับความพึงพอใจในคุณภาพบริการของพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้น การให้คำปรึกษา การส่งเสริมคุณภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้
หนังสือมาใหม่

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักบริหารคุณภาพและรูปแบบความเชื่อด้านสุขภาพกับความพึงพอใจในคุณภาพบริการของพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้น การให้คำปรึกษา การส่งเสริมคุณภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/2
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลโภชนาการเพิ่มเติม (กลุ่มนหน่วยงาน)
หนังสือมาใหม่

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลโภชนาการเพิ่มเติม (กลุ่มนหน่วยงาน)

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
อุบัติเหตุความเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
หนังสือมาใหม่

อุบัติเหตุความเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต พ.ศ.2545
หนังสือมาใหม่

การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต พ.ศ.2545

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยใช้ Model of teaching
หนังสือมาใหม่

การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยใช้ Model of teaching

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
คุณภาพชีวิตและจิตสังคมของผู้ดูแลเด็กติดเชื้อ HIV และเอดส์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลพะเยา
หนังสือมาใหม่

คุณภาพชีวิตและจิตสังคมของผู้ดูแลเด็กติดเชื้อ HIV และเอดส์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลพะเยา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

1/1
ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติต่อการจำแนกประเภทผู้ป่วยและความสามารถในการผลิตทางการพยาบาลในพยาบาลวิชาชีพที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การจำแนกประเภทผู้ป่วยและความสามารถในการผลิตทางการพยาบาล
หนังสือมาใหม่

ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติต่อการจำแนกประเภทผู้ป่วยและความสามารถในการผลิตทางการพยาบาลในพยาบาลวิชาชีพที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การจำแนกประเภทผู้ป่วยและความสามารถในการผลิตทางการพยาบาล

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรายวิชาการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
หนังสือมาใหม่

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรายวิชาการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
บทบาทของพยาบาลวิชาชีพตามความคาดหวังกับความเป็นจริงตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
หนังสือมาใหม่

บทบาทของพยาบาลวิชาชีพตามความคาดหวังกับความเป็นจริงตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความผูกพันในครอบครัวความเชื่อที่ไร้เหตุ และภาวะซึมเศร้าของเด็กและเยาวในสถานพินิชและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
หนังสือมาใหม่

ความผูกพันในครอบครัวความเชื่อที่ไร้เหตุ และภาวะซึมเศร้าของเด็กและเยาวในสถานพินิชและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยและการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในเขตภาคเหนือที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องการจัดการทางการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยผู้ป่วย
หนังสือมาใหม่

วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยและการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในเขตภาคเหนือที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องการจัดการทางการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยผู้ป่วย

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลการเรียนแบบเป็นทีมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล
หนังสือมาใหม่

ผลการเรียนแบบเป็นทีมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานโรงงานและคนงานก่อสร้าง : บทบาทของการตลาดเพื่อสังคม
หนังสือมาใหม่

การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานโรงงานและคนงานก่อสร้าง : บทบาทของการตลาดเพื่อสังคม

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/2
สถานการณ์งานวิจัยและแนวทางการพัฒนากรอบการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เล่ม 1
หนังสือมาใหม่

สถานการณ์งานวิจัยและแนวทางการพัฒนากรอบการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เล่ม 1

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/2
สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
หนังสือมาใหม่

สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/2
ระบบสุขภาพประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย
หนังสือมาใหม่

ระบบสุขภาพประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/2
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ : 1.ศูนย์แพทย์ชุมชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีศึกษาศูนย์แพทย์ชุมชน 9 แห่ง 2.ต้นทุนต่อหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมช
หนังสือมาใหม่

งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ : 1.ศูนย์แพทย์ชุมชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีศึกษาศูนย์แพทย์ชุมชน 9 แห่ง 2.ต้นทุนต่อหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมช

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกวิธีการคุมกำเนิดของสตรีมุสลิม : กรณีศึกษา ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดครศรีธรรมราช
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกวิธีการคุมกำเนิดของสตรีมุสลิม : กรณีศึกษา ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดครศรีธรรมราช

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความวิตกกังวลและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในคลินิกของนักศึกษาพยาบาลศาสตรขณะฝึกปฏิบัติวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
หนังสือมาใหม่

ความวิตกกังวลและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในคลินิกของนักศึกษาพยาบาลศาสตรขณะฝึกปฏิบัติวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียนโรคหอบหืด
หนังสือมาใหม่

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียนโรคหอบหืด

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
วิถีชีวิตก่อนติดสุรา : การศึกษาในเขตล้านนา
หนังสือมาใหม่

วิถีชีวิตก่อนติดสุรา : การศึกษาในเขตล้านนา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
หนังสือมาใหม่

ความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/3
การเรียนรู้โดยการกำกับตนเองของนักศึกษาพยาบาลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่างกัน
หนังสือมาใหม่

การเรียนรู้โดยการกำกับตนเองของนักศึกษาพยาบาลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่างกัน

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ภาวะผู้นำของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

ภาวะผู้นำของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลของการเตรียมความรู้ และความพร้อมทางจิตสังคมก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
หนังสือมาใหม่

ผลของการเตรียมความรู้ และความพร้อมทางจิตสังคมก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนของนักศึกษาพยาบาลต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
หนังสือมาใหม่

ความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนของนักศึกษาพยาบาลต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:


สาขาวิชา

  206
  141
  102
  176
  146
  154


ล้างค่า