แสดง:

เรียงตาม:

0/1
สมรรถนะในการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของบุคลากรหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หนังสือมาใหม่

สมรรถนะในการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของบุคลากรหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพครบกำหนดของผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบำบัดในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพรัตนานุรักษ์ ลำปาง
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพครบกำหนดของผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบำบัดในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพรัตนานุรักษ์ ลำปาง

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลตามหลักจริยธรรมในการเคารพเอกสิทธิ์ของผู้ป่วยตามการรับรู้ของผู้ป่วยและนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรร์ธานี
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลตามหลักจริยธรรมในการเคารพเอกสิทธิ์ของผู้ป่วยตามการรับรู้ของผู้ป่วยและนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรร์ธานี

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ศึกษาต้นแบบการส่งเสริมความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน จังหวัดชลบุรี
หนังสือมาใหม่

ศึกษาต้นแบบการส่งเสริมความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน จังหวัดชลบุรี

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การศึกษาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางด้านสุขภาพในชุมชน
หนังสือมาใหม่

การศึกษาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางด้านสุขภาพในชุมชน

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลของโปรแกรมการพัฒนาความเป็นครูต่อเจตคติวิชาชีพครู และคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาวิทยาลัยบรมราชชนนี สระบุรี
หนังสือมาใหม่

ผลของโปรแกรมการพัฒนาความเป็นครูต่อเจตคติวิชาชีพครู และคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาวิทยาลัยบรมราชชนนี สระบุรี

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลของโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะต่อความสุขของนักศึกษาพยาบาล วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
หนังสือมาใหม่

ผลของโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะต่อความสุขของนักศึกษาพยาบาล วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลการจัดการสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ที่เน้นการฝึกตั้งคำถามของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
หนังสือมาใหม่

ผลการจัดการสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ที่เน้นการฝึกตั้งคำถามของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การพัฒนากระบวนการผลิตนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดตากกับวิทยาลัยสาธารณสุขสิรนธร จ
หนังสือมาใหม่

การพัฒนากระบวนการผลิตนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดตากกับวิทยาลัยสาธารณสุขสิรนธร จ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ปัจจัยที่มีผลต่อการผูกพันของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีผลต่อการผูกพันของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลการเพิ่มสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการออกกำลังกายและค่าดัชนีมวลกายของผู้สูงอายุ
หนังสือมาใหม่

ผลการเพิ่มสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการออกกำลังกายและค่าดัชนีมวลกายของผู้สูงอายุ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

1/1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกทำงานในสถานบริการสุขภาพของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกทำงานในสถานบริการสุขภาพของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การวิเคราะห์อภิมานผลของการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์อภิมานผลของการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
คุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในประเทศไทย Quality of life of persons with schizophrenia in thailand โครงการวิจัยที่ 3 ภายใต้แผนงานวิจัย โปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทใ
หนังสือมาใหม่

คุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในประเทศไทย Quality of life of persons with schizophrenia in thailand โครงการวิจัยที่ 3 ภายใต้แผนงานวิจัย โปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทใ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

1/1
ผลของการสอนภาษาอังกฤษบูรณาการกับการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพต่อความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
หนังสือมาใหม่

ผลของการสอนภาษาอังกฤษบูรณาการกับการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพต่อความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาตลาดสดตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ : กรณีศึกษาตลาดกอบกาญจน์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
หนังสือมาใหม่

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาตลาดสดตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ : กรณีศึกษาตลาดกอบกาญจน์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลการสอนแบบกลุ่มสัมภาษณ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาจิตวิทยาทั่วไปของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 54
หนังสือมาใหม่

ผลการสอนแบบกลุ่มสัมภาษณ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาจิตวิทยาทั่วไปของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 54

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551
หนังสือมาใหม่

การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/2
การรับรู้และความคาดหวังต่อวิชาชีพพยาบาลของผู้ปกครองนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

การรับรู้และความคาดหวังต่อวิชาชีพพยาบาลของผู้ปกครองนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความมั่นคงทางอารมณ์และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
หนังสือมาใหม่

ความมั่นคงทางอารมณ์และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลายของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
หนังสือมาใหม่

ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลายของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความเครียดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอด ศูนย์มะเร็งลำปาง
หนังสือมาใหม่

ความเครียดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอด ศูนย์มะเร็งลำปาง

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ลักษณะภาพรังสีทรวงอกของผู้ป่วยมะเร็งปอด ศูนย์มะเร็งลำปาง
หนังสือมาใหม่

ลักษณะภาพรังสีทรวงอกของผู้ป่วยมะเร็งปอด ศูนย์มะเร็งลำปาง

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมสนับสนุนสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
หนังสือมาใหม่

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมสนับสนุนสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786161103866

0/1
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
หนังสือมาใหม่

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน
หนังสือมาใหม่

การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความพร้อมของบุคลากรและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ
หนังสือมาใหม่

ความพร้อมของบุคลากรและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
พฤติกรรมเอื้ออาทรในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรมเอื้ออาทรในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การศึกษาสุขภาพจิตคนไทย ปีพ.ศ.2550
หนังสือมาใหม่

การศึกษาสุขภาพจิตคนไทย ปีพ.ศ.2550

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789742966492

0/3
การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (Version 2007)
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (Version 2007)

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789742966362


สาขาวิชา

  188
  128
  95
  154
  134
  139


ล้างค่า