แสดง:

เรียงตาม:

0/1
การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานโรงงานและคนงานก่อสร้าง : บทบาทของการตลาดเพื่อสังคม
หนังสือมาใหม่

การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานโรงงานและคนงานก่อสร้าง : บทบาทของการตลาดเพื่อสังคม

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/2
สถานการณ์งานวิจัยและแนวทางการพัฒนากรอบการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เล่ม 1
หนังสือมาใหม่

สถานการณ์งานวิจัยและแนวทางการพัฒนากรอบการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เล่ม 1

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/2
สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
หนังสือมาใหม่

สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/2
ระบบสุขภาพประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย
หนังสือมาใหม่

ระบบสุขภาพประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/2
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ : 1.ศูนย์แพทย์ชุมชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีศึกษาศูนย์แพทย์ชุมชน 9 แห่ง 2.ต้นทุนต่อหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมช
หนังสือมาใหม่

งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ : 1.ศูนย์แพทย์ชุมชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีศึกษาศูนย์แพทย์ชุมชน 9 แห่ง 2.ต้นทุนต่อหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมช

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกวิธีการคุมกำเนิดของสตรีมุสลิม : กรณีศึกษา ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดครศรีธรรมราช
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกวิธีการคุมกำเนิดของสตรีมุสลิม : กรณีศึกษา ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดครศรีธรรมราช

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความวิตกกังวลและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในคลินิกของนักศึกษาพยาบาลศาสตรขณะฝึกปฏิบัติวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
หนังสือมาใหม่

ความวิตกกังวลและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในคลินิกของนักศึกษาพยาบาลศาสตรขณะฝึกปฏิบัติวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียนโรคหอบหืด
หนังสือมาใหม่

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียนโรคหอบหืด

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
วิถีชีวิตก่อนติดสุรา : การศึกษาในเขตล้านนา
หนังสือมาใหม่

วิถีชีวิตก่อนติดสุรา : การศึกษาในเขตล้านนา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
หนังสือมาใหม่

ความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/3
การเรียนรู้โดยการกำกับตนเองของนักศึกษาพยาบาลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่างกัน
หนังสือมาใหม่

การเรียนรู้โดยการกำกับตนเองของนักศึกษาพยาบาลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่างกัน

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ภาวะผู้นำของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

ภาวะผู้นำของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลของการเตรียมความรู้ และความพร้อมทางจิตสังคมก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
หนังสือมาใหม่

ผลของการเตรียมความรู้ และความพร้อมทางจิตสังคมก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนของนักศึกษาพยาบาลต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
หนังสือมาใหม่

ความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนของนักศึกษาพยาบาลต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การสำรวจสถานการณ์การใช่ฉลากโภชนาการของประชาชนไทย พ.ศ.2552
หนังสือมาใหม่

การสำรวจสถานการณ์การใช่ฉลากโภชนาการของประชาชนไทย พ.ศ.2552

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลการเรียน ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
หนังสือมาใหม่

ผลการเรียน ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

1/1
การศึกษาภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
หนังสือมาใหม่

การศึกษาภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
หนังสือมาใหม่

ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความพึงพอใจต่อการบริการของศูนย์ศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจต่อการบริการของศูนย์ศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การศึกษาผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
หนังสือมาใหม่

การศึกษาผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่บ้านกับการรับรู้อาการปวดข้อเข่าของผู้มีปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมในตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
หนังสือมาใหม่

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่บ้านกับการรับรู้อาการปวดข้อเข่าของผู้มีปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมในตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/2
ปัจจัยทางจิตสังคมและความตั้งใจเลิกยาเสพติดของผู้ติดยาเสพติด ในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยทางจิตสังคมและความตั้งใจเลิกยาเสพติดของผู้ติดยาเสพติด ในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/2
เส้นทางสู่การติดยาบ้า กรณีศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดรักษา ณ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

เส้นทางสู่การติดยาบ้า กรณีศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดรักษา ณ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
สถานการณ์การแสดงฉลากโภชนาการในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคที่รับประทานเป็นมื้อหลัก
หนังสือมาใหม่

สถานการณ์การแสดงฉลากโภชนาการในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคที่รับประทานเป็นมื้อหลัก

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความถูกต้องของการกล่าวอ้างทางโภชนาการบนฉลากอาหารเกี่ยวกับน้ำตาล
หนังสือมาใหม่

ความถูกต้องของการกล่าวอ้างทางโภชนาการบนฉลากอาหารเกี่ยวกับน้ำตาล

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/4
การศึกษาผลและผลกระทบโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
หนังสือมาใหม่

การศึกษาผลและผลกระทบโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/2
โครงการศึกษากรอบความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชน
หนังสือมาใหม่

โครงการศึกษากรอบความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชน

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/2
โครงการประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการใช้ยาต้านไวรัสสูตรยา 3 ตัว เป็นสูตรมาตรฐานของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในประเทศไทย
หนังสือมาใหม่

โครงการประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการใช้ยาต้านไวรัสสูตรยา 3 ตัว เป็นสูตรมาตรฐานของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในประเทศไทย

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อลดการดื่มและการดูแลผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา
หนังสือมาใหม่

การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อลดการดื่มและการดูแลผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786161103248

0/1
ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดมนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอผู้ป่วยอายุกรรมชาย โรงพยาบาลสระบุรี
หนังสือมาใหม่

ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดมนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอผู้ป่วยอายุกรรมชาย โรงพยาบาลสระบุรี

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การประเมินและจัดทำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2545 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
หนังสือมาใหม่

การประเมินและจัดทำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2545 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:


สาขาวิชา

  206
  141
  102
  176
  146
  154


ล้างค่า