# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
5001 Bogle, Margaret L. 0
5002 Winterfeldt, Esther A. 1
5003 Margaret A. Fischbach 0
5004 Frances Talaska Fischbach 1
5005 Gilbert, Joyce 0
5006 Schlenker, Eleanor D. 2
5007 Crawford, Lynne R. 0
5008 Yoost, Barbara L. 2
5009 อิษฏบุษป์ ทัศนะเทพ 0
5010 นิพนธ์ ดิศกัมพล 0
5011 ทศพล เอื้อมสราญวรกุล 0
5012 เกียรติชัย ดาวรัตนชัย 0
5013 กัมพล อำนวยพัฒนพล 0
5014 Bucher, Linda 0
5015 Heitkemper, Margaret McLean 0
5016 Dirksen, Shannon Ruff 1
5017 Lewis, Sharon L. 4
5018 Lane, Annette M 0
5019 Lane, - Annette M. 1962 0
5020 Hirst, Sandra P 1
5021 Aster, Jon C., ed. 0
5022 Abbas, Abul K., ed. 0
5023 Kumar, Vinay, 1944- ed. 1
5024 Lough, Mary E.,edited 0
5025 Stacy, Kathleen M., edited 0
5026 Urden, Linda D., edited 1
5027 วิฌาน บุญจินดาทรัพย์ 0
5028 ลลิดา ก้องเกียรติกุล 0
5029 ประภาศรี สมบุญ 0
5030 ทศวรรณ เอียมการ์ด พงษ์นุ่มกุล 0
5031 จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ 0
5032 สุชาดา ศรีทิพยวรรณ, บรรณาธิการ 1
5033 Carpenito, Lynda Juall., [editor] 1
5034 Caudill, Marie A., [edited] 0
5035 Stipanuk, Martha H., [editor] 1
5036 Hall, Amy 0
5037 Patricia A. Stockert 0
5038 Perry, Anne Griffin 4
5039 Potter, Patricia A. 3
5040 Chop, Walter C., edited 0
5041 Robnett, Regula H., edited 1
5042 Cunningham, f. Gary 3
5043 Williams, J. Whitridge 1
5044 David C. Nieman 0
5045 Lee, Robert D 1
5046 Wingerd, Bruce D. 1
5047 Carol Byed - Bredbenner, Ph.D, at all 1
5048 Fine, katie S 0
5049 Marino, Bradley S 1
5050 Fox, Stuart lra 1