# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
4301 Alligood, Martha Raile 1
4302 Mitchell, Adam W.M. 0
4303 Vogl, A. Wayne 0
4304 Drake, Richard L. 1
4305 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1
4306 Varcarolis, Elizabeth M 1
4307 Borchers, Andrea Ann 1
4308 Boyd, Claire 3
4309 สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์ 1
4310 Workman, M. Linda 0
4311 Ignatavicius, Donna D. 4
4312 Lynn, Pamela 2
4313 Pennington, Sandra Smith 0
4314 Frandsen, Geralyn 1
4315 Clendon, Jill 0
4316 McMurray, Anne 1
4317 Hudson, Barbara Toni 0
4318 Fenstermacher, Karen 2
4319 Johnson, Thomas J. 1
4320 Clabburn, Alex. 0
4321 Dianne Burns. 1
4322 Barker, Janet 1
4323 Geri LoBiondo-Wood 1
4324 Larsen, Pamala D. 1
4325 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคนอื่นๆ 1
4326 Candice Kumagai 1
4327 Jensen, Sharon. 3
4328 ลือชา ลดาชาติ 1
4329 Munoz, Nancy 0
4330 Bernstein, Melissa 1
4331 Linda Anne Silvestri. 1
4332 Moore, Leigh W. 1
4333 Fulde, Sascha. 0
4334 Fulde, Gordian W O. 1
4335 Rich, Karen L. 1
4336 Butts, Janie B. 0
4337 อภิชาติ กาศโอสถ 2
4338 Clark, Ted R. 0
4339 McDowell, Christopher M. 0
4340 Klamen, Debra L. 1
4341 Grant, Allison 0
4342 Waugh, Anne 1
4343 Cynthia M. Taylor. 0
4344 Ralph, Sheila Sparks. 1
4345 Rupert, Diana L. 1
4346 Moore, Keith L. 1
4347 Cooper, Kim and Kelly Gosnell. 1
4348 Ball, Jane W., et al. 2
4349 Story, Lachel. 1
4350 DeWit, Susan C. and Patricia O'Neill 1