# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
4351 ชุติกาญจน์ หฤทัย 1
4352 อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล 0
4353 สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ 0
4354 พัชรี เนียมศรี 0
4355 อัชฌา อระวีพร 1
4356 ดวงรัตน์ คัดทะเล 1
4357 ศุภวรรณ ตรีสรานุวัฒนา 0
4358 อรวรรณ์ คูหา 2
4359 นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ 0
4360 สุมนา โสตถิผลอนันต์ 3
4361 นงลักษณ์ เชษฐภักดีจิต 1
4362 จินดาวรรณ เงารัศมี 1
4363 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ 1
4364 ชไมพร จินต์คณาพันธ์ 1
4365 อำนวย ธัญรัตน์ศรีสกุล 0
4366 อติญาณ์ ศรเกษตริน 3
4367 อรวรรณ สัมภวมานะ 0
4368 กาญจนา สุวรรณรัตน์ 0
4369 ชุติมา มาลัย 0
4370 ปฐมามาศ โชติบัณ 1
4371 จรูญรัตน์ รอดเนียม 3
4372 ปรียนุช ชัยกองเกียรติ 1
4373 อภิษฎา อรัณยภาค 0
4374 ธัญญลักษณ์ ศิริชนะ 0
4375 อัจฉรา มุสิกวัณณ์ 0
4376 รุจี จารุภาชน์ 1
4377 ปฐม จูจันทร์ 0
4378 เยาวลักษณ์ บุญจันทร์ 0
4379 สุมาลี สุวรรณภัคดี 1
4380 ฉลวย เหลือบรรจง 0
4381 วรรณดี เสือมาก 0
4382 มัจฉรีย์ วงศ์ใหญ่ 1
4383 อินทิรา ชัยมงคล 0
4384 เสาวลักษณ์ ศรีโรย 0
4385 ศราวุธ วิโรจนะ 0
4386 ยศพล เหลืองโสมนภา 1
4387 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 0
4388 สาคร พร้อมเพราะ 0
4389 ศิริ วัฒนธีรางกูร 1
4390 ภัทรา เสงี่ยมในเมือง 1
4391 ศรีวรรณ เอมราช 1
4392 จันสุดา ลีลาเขตต์ 0
4393 วีรวรรณ ภาษาประเทศ 2
4394 พรรณี ฉุ้นประดับ 0
4395 ชุติพร จริตงาม 2
4396 ณภัทร กุลนันทร์ 1
4397 เบญจวรรณ ศรีโยธิน 2
4398 มณฑา อุดมเลิศ 0
4399 วาสนา แก้วโพธิ์ 1
4400 มาลี ตั้งระเบียบ 1