# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
4351 Craig L. Scanlan. 1
4352 Albert J. Heuer. 0
4353 Patricia A. Potter 0
4354 Anne Griffin, Perry 1
4355 Hatfield, Nancy T. 1
4356 วรรณิตา สอนกองแดง 0
4357 อมรรัชช์ งามสวย 1
4358 Ashwill Jean Weiler 0
4359 Nelson, Kristine Ann 0
4360 James, Susan Rowen 1
4361 James, Susan Rowen 1
4362 โกวิท คัมภีรภาพ 2
4363 รำพรรณ รักศรีอักษร, แปล 0
4364 จาง เหวินหง 2
4365 มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโลหิตวิทยา 0
4366 ธีระ ฤชุตระกูล 0
4367 ธีระ ฤชุตระกูล 0
4368 วีรภัทร โอวัฒนาพานิช 2
4369 Maryanne Werner - McCullough 0
4370 Sandra Luz Martinez de castillo 1
4371 Pickar, Abernethy Amy 0
4372 Pickar, Gloria D. 1
4373 Paula Manuel Bostwick 0
4374 Leland Norman Holland, Jr. 0
4375 พรรคเขียว จรรโลงโลก 0
4376 สมยศ ศุภกิจไพบูลย์ 1
4377 Kathleen F. Jett 0
4378 Paul Insel 1
4379 A. Catharine Ross 1
4380 Chad, Cross L. 0
4381 Daniel, Wayne W. 1
4382 สุดารัตน์ สุวรรณพงศ์ 0
4383 พินิต ชินสร้อย 0
4384 ยงศักดิ์ ตันติปฎก 0
4385 จิรยศ จินตนาดิลก 0
4386 ประพจน์ เภตรากาศ,และคนอื่นๆ 3
4387 Kathy King 1
4388 ปริญญา แพทย์แผนไทย 1
4389 Erik L. Malewski 1
4390 Barbara Aehlert 0
4391 Tim Phalen 1
4392 Jan chaithavuthi 1
4393 Praboromarajchanok Institute, Ministry of public Health 1
4394 Balabanova, Dina 0
4395 Greenan, James 0
4396 Cooper, Sandra E. 0
4397 Stock, Yvonne N. 0
4398 Jett, Kathleen 0
4399 Yeager, Jennifer J. 0
4400 Zerwekh, JoAnn 1