แสดง:

เรียงตาม:

โภชนาการเด็กทันสมัย 2020 0/5
หนังสือมาใหม่

โภชนาการเด็กทันสมัย 2020

ผู้แต่งหนังสือ: สุภาพรรณ ตันตราชีวธร, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169349402
เลขเรียก:
 • NLM - WS130
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

โภชนาการที่ผิดพลาด 0/5
หนังสือมาใหม่

โภชนาการที่ผิดพลาด

ผู้แต่งหนังสือ: -ภ/อ และธรณี
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746908351
เลขเรียก:
 • NLM - WD100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

โภชนาการกับความดันโลหิตสูง 0/5
หนังสือมาใหม่

โภชนาการกับความดันโลหิตสูง

ผู้แต่งหนังสือ: วันทนีย์ เกรียงสินยศ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167767840
เลขเรียก:
 • NLM - WG340
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

โภชนาการกับการควบคุมน้ำหนัก 0/2
หนังสือมาใหม่

โภชนาการกับการควบคุมน้ำหนัก

ผู้แต่งหนังสือ: สุวิมล ทรัพย์วโรบล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740339014
เลขเรียก:
 • NLM - QU145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 0/2
หนังสือมาใหม่

โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน

ผู้แต่งหนังสือ: จินตนา สรายุทธพิทักษ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163615817
เลขเรียก:
 • NLM - WA350
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 0/3
หนังสือมาใหม่

โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน

ผู้แต่งหนังสือ: จินตนา สรายุทธพิทักษ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163615817
เลขเรียก:
 • NLM - WA350
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

โปรติโอกลัยแคน : ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก 0/5
หนังสือมาใหม่

โปรติโอกลัยแคน : ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก

ผู้แต่งหนังสือ: ปรียานาถ วงศ์จันทร์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163983060
เลขเรียก:
 • NLM - QU55
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

โปรติโอกลัยแคน : ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก 0/15
หนังสือมาใหม่

โปรติโอกลัยแคน : ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก

ผู้แต่งหนังสือ: ปรียานาถ วงศ์จันทร์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163983060
เลขเรียก:
 • NLM - QU55
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

โฉมหน้าใหม่ของโรคติดเชื้อในเด็ก ระบาดวิทยา การวินิจฉัยโรค การรักษา และการป้องกัน = New faces of pediatric infectious diseases epidemiology, diagnosis, treatment and prevention 0/10
หนังสือมาใหม่

โฉมหน้าใหม่ของโรคติดเชื้อในเด็ก ระบาดวิทยา การวินิจฉัยโรค การรักษา และการป้องกัน = New faces of pediatric infectious diseases epidemiology, diagnosis, treatment and prevention

ผู้แต่งหนังสือ: สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164075221
เลขเรียก:
 • NLM - WC100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

แลระบบประกันสุขภาพของญี่ปุ่น 0/2
หนังสือมาใหม่

แลระบบประกันสุขภาพของญี่ปุ่น

ผู้แต่งหนังสือ: วิชัย โชควิวัฒน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167859026
เลขเรียก:
 • NLM - WA540.JJ3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

แมคโครไบโอติก กินอยู่ตามวิถีธรรมชาติปราศจากโรค (ฉบับปรับปรุง) 0/3
หนังสือมาใหม่

แมคโครไบโอติก กินอยู่ตามวิถีธรรมชาติปราศจากโรค (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่งหนังสือ: พรพิมล ศิริกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167350332
เลขเรียก:
 • NLM - WB422
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

แมคโครไบโอติก กินอยู่ตามวิถีธรรมชาติปราศจากโรค (ฉบับปรับปรุง) 0/13
หนังสือมาใหม่

แมคโครไบโอติก กินอยู่ตามวิถีธรรมชาติปราศจากโรค (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่งหนังสือ: พรพิมล ศิริกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167350332
เลขเรียก:
 • NLM - WB422
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

แพ้นมวัว = Cow's milk allergy 0/3
หนังสือมาใหม่

แพ้นมวัว = Cow's milk allergy

ผู้แต่งหนังสือ: จรุงจิตร์ งามไพบูลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165516112
เลขเรียก:
 • NLM - WD310
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

แพ้นมวัว = Cow's milk allergy 0/15
หนังสือมาใหม่

แพ้นมวัว = Cow's milk allergy

ผู้แต่งหนังสือ: จรุงจิตร์ งามไพบูลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165516112
เลขเรียก:
 • NLM - WD310
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2556-2560 0/1
หนังสือมาใหม่

แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2556-2560

ผู้แต่งหนังสือ: นฤมล ตรีเพชรศรีอุไร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167763095
เลขเรียก:
 • NLM - WA540
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 0/10
หนังสือมาใหม่

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WA540.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

แผนประคองกิจการเพื่อเตรียมความพร้อมภายในองค์กร : กรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ปี พ.ศ. 2555 = Business continuity plan : BCP 0/2
หนังสือมาใหม่

แผนประคองกิจการเพื่อเตรียมความพร้อมภายในองค์กร : กรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ปี พ.ศ. 2555 = Business continuity plan : BCP

ผู้แต่งหนังสือ: วีณา ภักดีสิริวิชัย, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161113704
เลขเรียก:
 • NLM - WA110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

แผนปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข 0/1
หนังสือมาใหม่

แผนปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่งหนังสือ: กฤษดา แสวงดี
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161139988
เลขเรียก:
 • NLM - WA540.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

แผนปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข 0/7
หนังสือมาใหม่

แผนปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่งหนังสือ: กฤษดา แสวงดี
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161139988
เลขเรียก:
 • NLM - WA540.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

แผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อภูมิภาคเอเซียใต้และตะวันออก พ.ศ. 2556-2563 0/1
หนังสือมาใหม่

แผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อภูมิภาคเอเซียใต้และตะวันออก พ.ศ. 2556-2563

ผู้แต่งหนังสือ: วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล, ผู้แปล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168019030
เลขเรียก:
 • NLM - WA108
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

แผนที่โรค = The atlas of disease 0/2
หนังสือมาใหม่

แผนที่โรค = The atlas of disease

ผู้แต่งหนังสือ: เฮมเพล, แซนดรา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161836948
เลขเรียก:
 • NLM - WC11
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

แผนที่ร่างกายมนุษย์ = The human body atlas 2/3
หนังสือมาใหม่

แผนที่ร่างกายมนุษย์ = The human body atlas

ผู้แต่งหนังสือ: แอชเวลล์, เคน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164342378
เลขเรียก:
 • NLM - QS17
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

แผนงานเสริมสร้างสุขภาวะประชากรสาธารณสุขต่างด้าวในประเทศไทย ระยะที่ 1 0/1
หนังสือมาใหม่

แผนงานเสริมสร้างสุขภาวะประชากรสาธารณสุขต่างด้าวในประเทศไทย ระยะที่ 1

ผู้แต่งหนังสือ: ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WA540.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

แบบฝึกหัดประสาทกายวิภาคศาสตร์ 0/30
หนังสือมาใหม่

แบบฝึกหัดประสาทกายวิภาคศาสตร์

ผู้แต่งหนังสือ: เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974652252
เลขเรียก:
 • NLM - WL18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

แบบคัดกรองประสบการณ์การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด คู่มือเพื่อใช้ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ 0/2
หนังสือมาใหม่

แบบคัดกรองประสบการณ์การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด คู่มือเพื่อใช้ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742967604
เลขเรียก:
 • NLM - WM274
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

แบบคัดกรองประสบการณ์การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด คู่มือเพื่อใช้ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ 0/15
หนังสือมาใหม่

แบบคัดกรองประสบการณ์การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด คู่มือเพื่อใช้ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742967604
เลขเรียก:
 • NLM - WM274
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

แบคทีเรียดื้อยา = Antimicrobial-resistant bacteria 1/2
หนังสือมาใหม่

แบคทีเรียดื้อยา = Antimicrobial-resistant bacteria

ผู้แต่งหนังสือ: พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164261860
เลขเรียก:
 • NLM - QV350
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

แนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน 0/2
หนังสือมาใหม่

แนวปฏิบัติการพยาบาล เพื่อการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริอร สินธุ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168012017
เลขเรียก:
 • NLM - WS16
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

แนวปฏิบัติการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานภาวะหัวใจหยุดเต้น : สำหรับประชาชนทั่วไป 1/1
หนังสือมาใหม่

แนวปฏิบัติการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานภาวะหัวใจหยุดเต้น : สำหรับประชาชนทั่วไป

ผู้แต่งหนังสือ: ชัจคเณค์ แพรขาว
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WG205
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2557 0/2
หนังสือมาใหม่

แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2557

ผู้แต่งหนังสือ: ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WG370
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014


สาขาวิชา

  181
  123
  94
  151
  133
  137


ล้างค่า