แสดง:

เรียงตาม:

2/10
การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการประยุกต์เพื่อสุขภาพ บุคคล ครอบครัวและชุมชน
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการประยุกต์เพื่อสุขภาพ บุคคล ครอบครัวและชุมชน

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165949286

0/3
พื้นฐานการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบส่องกล้องเอนโดสโคป = Basic endoscopic lumbar surgery
หนังสือมาใหม่

พื้นฐานการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบส่องกล้องเอนโดสโคป = Basic endoscopic lumbar surgery

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165949743

0/2
ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด
หนังสือมาใหม่

ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164262966

11/21
การพยาบาลเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วย
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วย

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786166033380

2/5
การพยาบาลหูคอจมูก : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลหูคอจมูก : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786161150556

0/2
ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด
หนังสือมาใหม่

ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789740342120

0/2
คิดเล็ก = ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่
หนังสือมาใหม่

คิดเล็ก = ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786160846542

2/10
ตำราการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบภูมิคุ้มกัน
หนังสือมาใหม่

ตำราการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบภูมิคุ้มกัน

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786168212837

3/20
การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786163149626

0/10
มะเร็งทางโลหิตวิทยาในเวชปฏิบัติ = Hematologic malignancies in clinical practice
หนังสือมาใหม่

มะเร็งทางโลหิตวิทยาในเวชปฏิบัติ = Hematologic malignancies in clinical practice

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164263048

0/1
First aid for the USMLE step 1, 2023 : a student-to-student guide
หนังสือมาใหม่

First aid for the USMLE step 1, 2023 : a student-to-student guide

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9781265038953

0/1
ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจแบบออนไลน์ต่อภาระในการดูแลของผู้ดูแล = Effect of the caregiving preparedness program for caring of elderly w
หนังสือมาใหม่

ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจแบบออนไลน์ต่อภาระในการดูแลของผู้ดูแล = Effect of the caregiving preparedness program for caring of elderly w

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
รายงานประจำปี 2565 : สภาการพยาบาล
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2565 : สภาการพยาบาล

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

1/20
หลักการพยาบาลเบื้องต้น = Fundamental of nursing
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลเบื้องต้น = Fundamental of nursing

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786169359609

0/1
เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 4 มหัศจรรย์แห่งดนตรี "ดนตรีบำบัดทางการแพทย์"
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 4 มหัศจรรย์แห่งดนตรี "ดนตรีบำบัดทางการแพทย์"

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165980166

0/0
ภาพวินิจฉัยช่องท้องเด็ก = Pediatric abdominal imaging
หนังสือมาใหม่

ภาพวินิจฉัยช่องท้องเด็ก = Pediatric abdominal imaging

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786166040548

0/1
ภาพวินิจฉัยช่องท้องเด็ก = Pediatric abdominal imaging
หนังสือมาใหม่

ภาพวินิจฉัยช่องท้องเด็ก = Pediatric abdominal imaging

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786166040548

0/10
การพยาบาลสุขภาพครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและประยุกต์ใช้ในครอบครัวระยะวิกฤต
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสุขภาพครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและประยุกต์ใช้ในครอบครัวระยะวิกฤต

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786163825452

0/5
การใช้ค่าดัชนีการตีบทางสรีรวิทยาและภาพวินิจฉัยหลอดเลือดแดงโคโรนารี
หนังสือมาใหม่

การใช้ค่าดัชนีการตีบทางสรีรวิทยาและภาพวินิจฉัยหลอดเลือดแดงโคโรนารี

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164437791

1/5
กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินระบบหายใจ = Pediatrics respiratory emergencies
หนังสือมาใหม่

กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินระบบหายใจ = Pediatrics respiratory emergencies

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164263185

0/5
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ = Basic systemtic review for healthcare professionals
หนังสือมาใหม่

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ = Basic systemtic review for healthcare professionals

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789740342366

0/15
การพยาบาลจิตเวช = Psychiatric nursing
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวช = Psychiatric nursing

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786166042399

0/1
ผลของการบำบัดฟื้นฟูจิตใจต่อความทุกข์ทรมานทางจิตใจ ของผู้ป่วยจิตเวชที่เข้าห้องแยก = Effect of psychological debriefing on psychological distress among psychiatric patients with seclusion
หนังสือมาใหม่

ผลของการบำบัดฟื้นฟูจิตใจต่อความทุกข์ทรมานทางจิตใจ ของผู้ป่วยจิตเวชที่เข้าห้องแยก = Effect of psychological debriefing on psychological distress among psychiatric patients with seclusion

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

2/10
คู่มือ ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน = Handbook for fundamentals of nursing practice
หนังสือมาใหม่

คู่มือ ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน = Handbook for fundamentals of nursing practice

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786166040616

0/15
กรณีศึกษา : การวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Case study : nursing care plan for adult and elderly patients
หนังสือมาใหม่

กรณีศึกษา : การวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Case study : nursing care plan for adult and elderly patients

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786166036855


สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า