แสดง:

เรียงตาม:

0/1
ผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อคุณภาพการนอนและพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุรา
หนังสือมาใหม่

ผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อคุณภาพการนอนและพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุรา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/2
การจัดการความปวดของผู้ป่วยมะเร็ง = Pain management of patients with cancer
หนังสือมาใหม่

การจัดการความปวดของผู้ป่วยมะเร็ง = Pain management of patients with cancer

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786161148560

0/2
สุขภาพคนไทย 2565 : ครอบครัวไทยในวิกฤตโควิด-19
หนังสือมาใหม่

สุขภาพคนไทย 2565 : ครอบครัวไทยในวิกฤตโควิด-19

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164436800

0/1
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2564
หนังสือมาใหม่

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2564

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164436862

0/1
รายงานประจำปี 2564 : สภาการพยาบาล
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2564 : สภาการพยาบาล

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
หลักเกณฑ์การวิจัยทางคลินิกที่ดี (จีซีพี) : สำหรับการวิจัยทางสังคมและพฤติกรรม คำแนะนำภาคสนาม
หนังสือมาใหม่

หลักเกณฑ์การวิจัยทางคลินิกที่ดี (จีซีพี) : สำหรับการวิจัยทางสังคมและพฤติกรรม คำแนะนำภาคสนาม

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789742992668

0/10
อายุรศาสตร์โรงพยาบาล = Hospital medicine
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์โรงพยาบาล = Hospital medicine

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164076884

0/5
ความผิดปกติทางโลหิตวิทยาในโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 = Hematologic disorders in coronavirus disease 2019
หนังสือมาใหม่

ความผิดปกติทางโลหิตวิทยาในโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 = Hematologic disorders in coronavirus disease 2019

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164076778

0/5
ชีววิทยาโมเลกุลพื้นฐานสำหรับการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า
หนังสือมาใหม่

ชีววิทยาโมเลกุลพื้นฐานสำหรับการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786168201220

0/5
การผ่าตัดไกลโอมาของสมองใหญ่ = Cerebral glioma surgery
หนังสือมาใหม่

การผ่าตัดไกลโอมาของสมองใหญ่ = Cerebral glioma surgery

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789740340959

0/1
มหากาพย์พุทธจริต รจนาโดย มหากวีอัศวโฆษ : ภาษาไทย 3 สำนวน
หนังสือมาใหม่

มหากาพย์พุทธจริต รจนาโดย มหากวีอัศวโฆษ : ภาษาไทย 3 สำนวน

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165909686

0/10
ภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ = Immunity and changes in the elderly
หนังสือมาใหม่

ภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ = Immunity and changes in the elderly

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786163147912

0/3
คู่มือเอาชนะภาวะสติแตก = Complete self-help for your nerves
หนังสือมาใหม่

คู่มือเอาชนะภาวะสติแตก = Complete self-help for your nerves

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786160453627

1/15
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล (ฉบับปรับปรุง) = Health assessment for nurses
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล (ฉบับปรับปรุง) = Health assessment for nurses

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164436701

0/5
การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า = Electroconvulsive therapy
หนังสือมาใหม่

การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า = Electroconvulsive therapy

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164436480

0/10
การดูแลโภชนาการเบื้องต้นในผู้สูงอายุแบบองค์รวม = Basic holistic nutritional care in elderly
หนังสือมาใหม่

การดูแลโภชนาการเบื้องต้นในผู้สูงอายุแบบองค์รวม = Basic holistic nutritional care in elderly

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165930352

1/5
กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล
หนังสือมาใหม่

กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165811217

1/1
ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ = Factors relating the result
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ = Factors relating the result

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

ผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุต่อความรู้และทักษะในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-190 ในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง = Effects of caregiver's competency devel
หนังสือมาใหม่

ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุต่อความรู้และทักษะในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-190 ในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง = Effects of caregiver's competency devel

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล
หนังสือมาใหม่

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ = Effects of self-management programs on self-care and control blood pressure
หนังสือมาใหม่

ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ = Effects of self-management programs on self-care and control blood pressure

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
A Practical guide to child and adolescent mental health screening, evidence-based assessment, intervention, and health promotion
หนังสือมาใหม่

A Practical guide to child and adolescent mental health screening, evidence-based assessment, intervention, and health promotion

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9780826167262

0/1
Inpatient psychiatric nursing : clinical strategies, medical considerations, and practical interventions
หนังสือมาใหม่

Inpatient psychiatric nursing : clinical strategies, medical considerations, and practical interventions

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9780826135438

0/1
กัมบัตเตะ! ล้มเจ็ดครั้ง ลุกแปดครั้ง
หนังสือมาใหม่

กัมบัตเตะ! ล้มเจ็ดครั้ง ลุกแปดครั้ง

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786161847685

0/1
ยิ่งให้ยิ่งได้ : เรื่องราวเล็กๆ เกี่ยวกับแนวคิดธุรกิจอันทรงพลัง
หนังสือมาใหม่

ยิ่งให้ยิ่งได้ : เรื่องราวเล็กๆ เกี่ยวกับแนวคิดธุรกิจอันทรงพลัง

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786161847302

0/1
เริ่มให้ได้ แล้วมันจะง่ายกว่าที่คิด
หนังสือมาใหม่

เริ่มให้ได้ แล้วมันจะง่ายกว่าที่คิด

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786161846503

0/1
เป็นมนุษย์แฮปปี้ในโลกที่มีแต่เรื่องบ้า ๆ = A Toolkit for modern life
หนังสือมาใหม่

เป็นมนุษย์แฮปปี้ในโลกที่มีแต่เรื่องบ้า ๆ = A Toolkit for modern life

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786161846961

0/1
Input - Output สุดยอดทักษะของ "คนเก่งงาน"
หนังสือมาใหม่

Input - Output สุดยอดทักษะของ "คนเก่งงาน"

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786161847449


สาขาวิชา

  194
  135
  96
  159
  142
  146


ล้างค่า