แสดง:

เรียงตาม:

การใช้การจัดการความรู้เพื่อป้องกันโรค Metabolic syndrome ของนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 0/1
หนังสือมาใหม่
พัฒนารูปแบบสร้างเสริมพฤติกรรมการกิน ลดหวาน มัน เค็ม 0/1
หนังสือมาใหม่

พัฒนารูปแบบสร้างเสริมพฤติกรรมการกิน ลดหวาน มัน เค็ม

ผู้แต่งหนังสือ: ถนอมศักดิ์ ประสิทธิเมตต์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.QU145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ผู้แต่งหนังสือ: นภาดล สีหพันธุ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.LB2342.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงานระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่

การถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงานระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ผู้แต่งหนังสือ: ปานจันทร์ อิ่มหนำ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA395
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ศึกษาการตายของมารดาและทารกปริกำเนิดในสถานบริการสาธารณสุขเขต 14 ปี 2551 0/1
หนังสือมาใหม่

ศึกษาการตายของมารดาและทารกปริกำเนิดในสถานบริการสาธารณสุขเขต 14 ปี 2551

ผู้แต่งหนังสือ: พรประภา เฉลิมพรไพศาล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WQ225
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การพัฒนากระบวนการสอนเสริมสำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ที่มีผลการเรียนต่ำ 0/1
หนังสือมาใหม่
การวิเคราะห์รายงานวิจัยของวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์รายงานวิจัยของวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ผู้แต่งหนังสือ: วาณี โพธิ์นคร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การศึกษาผลลัพธ์ระยะยาวในผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน หลังรับการรักษาครั้งแรกในโรงพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาผลลัพธ์ระยะยาวในผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน หลังรับการรักษาครั้งแรกในโรงพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: พันธุ์นภา กิิตติรัตนไพบูลย์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

รายงานการวิจัยประเมินผล คุณธรรม 8 ประการของผู้เรียน : เจตคติและพฤติกรรม 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานการวิจัยประเมินผล คุณธรรม 8 ประการของผู้เรียน : เจตคติและพฤติกรรม

ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.LB1043
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ผลการปรึกษารายบุคคลโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่4 ต่อสุขภาพจิตของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการปรึกษารายบุคคลโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่4 ต่อสุขภาพจิตของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: พิมพิมล วงศ์ไชยา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพนำร่อง ภาคเหนือ ปี 2551 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพนำร่อง ภาคเหนือ ปี 2551

ผู้แต่งหนังสือ: อุทิศ จิตเงิน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9789746147873
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA395
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการใช้ยากลุ่ม HMG - CoA reductase inhibitor (Statin) เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิ 0/1
หนังสือมาใหม่

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการใช้ยากลุ่ม HMG - CoA reductase inhibitor (Statin) เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิ

ผู้แต่งหนังสือ: ยุพิน ตามธีรนนท์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9789740457725
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WG166
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การประเมินต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการคัดกรองและการใช้ยาเพื่อป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน 0/1
หนังสือมาใหม่
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ผู้แต่งหนังสือ: พนัสยา วรรณวิไล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY19
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 0/1
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ผู้แต่งหนังสือ: นวลน้อย เศรษฐจันทร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WL355
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การจัดการมลภาวะทางอากาศโดยชุมชนเพื่อชุมชนเป็นสุข ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา พื้นที่ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0/1
หนังสือมาใหม่

การจัดการมลภาวะทางอากาศโดยชุมชนเพื่อชุมชนเป็นสุข ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา พื้นที่ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้แต่งหนังสือ: สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA754
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ปิณิต สุภากุล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่
ภาวะสุขภาพทางกายและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 0/1
หนังสือมาใหม่

ภาวะสุขภาพทางกายและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ผู้แต่งหนังสือ: เพียงใจ ขจรนิพัทธ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W21.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1/1
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WK810
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การพัฒนาศักยภาพและรูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนการนวดไทยเพื่อการพึ่งตนเอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาศักยภาพและรูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนการนวดไทยเพื่อการพึ่งตนเอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: พรรณณิภา ต่อมดวงแก้ว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WB537
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ทาสเสน่หา 0/1
หนังสือมาใหม่

ทาสเสน่หา

ผู้แต่งหนังสือ: เชอริลีน, เคนยอน
ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
ISBN/ISSN: 9789744991027
เลขเรียก:
 • NLM - น.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสุขภาพ เล่ม 1 = Midical-surgical nursing clinical management for positive outcomes 1 0/23
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสุขภาพ เล่ม 1 = Midical-surgical nursing clinical management for positive outcomes 1

ผู้แต่งหนังสือ: ผ่องศรี ศรีมรกต
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9780721602202
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น Nursing care of the child and adolescent หน่วยที่ 6-10 0/3
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น Nursing care of the child and adolescent หน่วยที่ 6-10

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741042999
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ 1/20
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: มณีภรณ์ โสมานุสรณ์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789748133583
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น Nursing care of the child and adolescent หน่วยที่ 1-5 0/3
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น Nursing care of the child and adolescent หน่วยที่ 1-5

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740657712
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008


สาขาวิชา

  206
  141
  102
  176
  146
  154


ล้างค่า