แสดง:

เรียงตาม:

0/2
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยววัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Human papillomavirus (HPV) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและผลต่อความรู้ ทัศนคติและการตัดสินใจรับวัคซีนของสตรีกลุ่มเป้าหมาย
หนังสือมาใหม่

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยววัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Human papillomavirus (HPV) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและผลต่อความรู้ ทัศนคติและการตัดสินใจรับวัคซีนของสตรีกลุ่มเป้าหมาย

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786161101138

0/4
การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช่เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย
หนังสือมาใหม่

การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช่เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786161101954

0/1
เครือข่ายชุมชนลดการดื่มและลดอันตรายจากการดื่มสุรา
หนังสือมาใหม่

เครือข่ายชุมชนลดการดื่มและลดอันตรายจากการดื่มสุรา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา (Work - Integrated Learning)
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา (Work - Integrated Learning)

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789745598249

0/1
ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะปฏิบัติการพยาบาลและทัศนคติต่อวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกภาคปฏิบัติครั้งแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะปฏิบัติการพยาบาลและทัศนคติต่อวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกภาคปฏิบัติครั้งแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ประสิทธิผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาคทฤษฎีต่อสมรรถนะการเรียนรู้และกาคิดอย่างมีวิจารณญานในนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยา
หนังสือมาใหม่

ประสิทธิผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุภาคทฤษฎีต่อสมรรถนะการเรียนรู้และกาคิดอย่างมีวิจารณญานในนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/3
การศึกษาติดตามคุณภาพบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2550
หนังสือมาใหม่

การศึกษาติดตามคุณภาพบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2550

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การศึกษาการดูแลตนเองแบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคเบาหวานภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ : กรณีศึกษา ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
หนังสือมาใหม่

การศึกษาการดูแลตนเองแบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคเบาหวานภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ : กรณีศึกษา ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

1/1
การสำรวจอาหารสมุนไพรบำรุงสุขภาพหญิงหลังคลอดในตลาดเทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
หนังสือมาใหม่

การสำรวจอาหารสมุนไพรบำรุงสุขภาพหญิงหลังคลอดในตลาดเทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/2
การพัฒนากระบวนการสร้างจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

การพัฒนากระบวนการสร้างจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ วิชาสังคมไทยมนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

ผลการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ วิชาสังคมไทยมนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลการใช้แผนที่ความคิดและการใช้การสะท้อนคิดในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2
หนังสือมาใหม่

ผลการใช้แผนที่ความคิดและการใช้การสะท้อนคิดในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

1/1
การศึกษาแนวทางการด้านภัยยาเสพติดของผู้สูงอายุแก่เยาวชนในชุมชน
หนังสือมาใหม่

การศึกษาแนวทางการด้านภัยยาเสพติดของผู้สูงอายุแก่เยาวชนในชุมชน

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การศึกษารูปแบบการผลิตคอร์สแวร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
หนังสือมาใหม่

การศึกษารูปแบบการผลิตคอร์สแวร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุตั้งแต่วัยกลางขึ้นไป ในจังหวัดเชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุตั้งแต่วัยกลางขึ้นไป ในจังหวัดเชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การดูแลผู้ป่วยนอกทางอายุรศาสตร์
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยนอกทางอายุรศาสตร์

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789748377834

0/1
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการรำโทน ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
หนังสือมาใหม่

กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการรำโทน ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/2
สมุนไพรลดความดันโลหิตสูง 121 ชนิด
หนังสือมาใหม่

สมุนไพรลดความดันโลหิตสูง 121 ชนิด

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9745986558

1/4
เอกสารประกอบการสอน วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล (Principle and nursing techniques)
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบการสอน วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล (Principle and nursing techniques)

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/5
ปวดข้อ-ข้อเสื่อม และการประยุกต์กระบวนการพยาบาล
หนังสือมาใหม่

ปวดข้อ-ข้อเสื่อม และการประยุกต์กระบวนการพยาบาล

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 978974110952

0/3
กระดูกหักและข้อเคลื่อน = Fracture and dislocation
หนังสือมาใหม่

กระดูกหักและข้อเคลื่อน = Fracture and dislocation

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9740324348

0/5
ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ : ข้อมูลบนหลักฐานทางวิชาการ
หนังสือมาใหม่

ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ : ข้อมูลบนหลักฐานทางวิชาการ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 974111435

0/1
สมุนไพรน่ารู้ (4) กระชายดำ
หนังสือมาใหม่

สมุนไพรน่ารู้ (4) กระชายดำ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786161102029

0/1
กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก Nursing process & functional health
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก Nursing process & functional health

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786117089046

0/27
การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 1 = Nursing Care plans & Documentation Nursing
หนังสือมาใหม่

การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 1 = Nursing Care plans & Documentation Nursing

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789746520409

0/28
การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 2 = Nursing Care plans & Documenttation Nursing
หนังสือมาใหม่

การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 2 = Nursing Care plans & Documenttation Nursing

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789746520416

0/22
แนวทางการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรม เล่ม 1 Planning guides for medicine nursing I
หนังสือมาใหม่

แนวทางการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรม เล่ม 1 Planning guides for medicine nursing I

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789744654147

1/14
คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่มที่ 1
หนังสือมาใหม่

คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เล่มที่ 1

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 978974837729

0/3
กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก Nursing process & functional health
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก Nursing process & functional health

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 978611708904

0/2
ไรฝุ่นและโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจในเด็ก
หนังสือมาใหม่

ไรฝุ่นและโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจในเด็ก

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 978974672395


สาขาวิชา

  199
  137
  100
  169
  144
  152


ล้างค่า