แสดง:

เรียงตาม:

ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยกับบุคลิกภาพของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร 0/1
หนังสือมาใหม่

ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยกับบุคลิกภาพของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร

ผู้แต่งหนังสือ: ทัศนา ทองภักดี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การคิดตามผลผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 16/2549 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 0/1
หนังสือมาใหม่

การคิดตามผลผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 16/2549 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ผู้แต่งหนังสือ: ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.HD58.8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีการศึกษา 2550 0/1
หนังสือมาใหม่
การสร้างแบบวัดคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท เชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

การสร้างแบบวัดคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ขวัญพนมพร ธรรมไทย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM203
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมารักษาซ้ำของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลพะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมารักษาซ้ำของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลพะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: สมัยพร อาขาล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WF20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การปฏิบบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 15 0/1
หนังสือมาใหม่

การปฏิบบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 15

ผู้แต่งหนังสือ: อติญาณ์ ศรเกษตริน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning : กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning : กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ผู้แต่งหนังสือ: ศรีสมพร ทรวงแก้ว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ผลของการสอนที่สอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลของการสอนที่สอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้แต่งหนังสือ: สุจิรา เหลืองพิกุลทอง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.HC445
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การพัฒนารูปแบบการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ด้วยการใช้กระบวนการวิจัยของนักศึกษาพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนารูปแบบการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ด้วยการใช้กระบวนการวิจัยของนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ศักดิกร สุวรรณเจริญ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประสิทธิผลการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 0/1
หนังสือมาใหม่

การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประสิทธิผลการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ผู้แต่งหนังสือ: ศักรินทร์ สุวรรณเวหา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WF20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 0/1
หนังสือมาใหม่

การจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ผู้แต่งหนังสือ: ปฐมามาศ โชติบัณ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.HD30.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การใช้การจัดการความรู้เพื่อป้องกันโรค Metabolic syndrome ของนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 0/1
หนังสือมาใหม่
พัฒนารูปแบบสร้างเสริมพฤติกรรมการกิน ลดหวาน มัน เค็ม 0/1
หนังสือมาใหม่

พัฒนารูปแบบสร้างเสริมพฤติกรรมการกิน ลดหวาน มัน เค็ม

ผู้แต่งหนังสือ: ถนอมศักดิ์ ประสิทธิเมตต์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.QU145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ผู้แต่งหนังสือ: นภาดล สีหพันธุ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.LB2342.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงานระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่

การถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงานระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ผู้แต่งหนังสือ: ปานจันทร์ อิ่มหนำ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA395
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ศึกษาการตายของมารดาและทารกปริกำเนิดในสถานบริการสาธารณสุขเขต 14 ปี 2551 0/1
หนังสือมาใหม่

ศึกษาการตายของมารดาและทารกปริกำเนิดในสถานบริการสาธารณสุขเขต 14 ปี 2551

ผู้แต่งหนังสือ: พรประภา เฉลิมพรไพศาล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WQ225
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การพัฒนากระบวนการสอนเสริมสำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ที่มีผลการเรียนต่ำ 0/1
หนังสือมาใหม่
การวิเคราะห์รายงานวิจัยของวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์รายงานวิจัยของวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ผู้แต่งหนังสือ: วาณี โพธิ์นคร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การศึกษาผลลัพธ์ระยะยาวในผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน หลังรับการรักษาครั้งแรกในโรงพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาผลลัพธ์ระยะยาวในผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน หลังรับการรักษาครั้งแรกในโรงพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: พันธุ์นภา กิิตติรัตนไพบูลย์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

รายงานการวิจัยประเมินผล คุณธรรม 8 ประการของผู้เรียน : เจตคติและพฤติกรรม 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานการวิจัยประเมินผล คุณธรรม 8 ประการของผู้เรียน : เจตคติและพฤติกรรม

ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.LB1043
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ผลการปรึกษารายบุคคลโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่4 ต่อสุขภาพจิตของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการปรึกษารายบุคคลโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่4 ต่อสุขภาพจิตของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: พิมพิมล วงศ์ไชยา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพนำร่อง ภาคเหนือ ปี 2551 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพนำร่อง ภาคเหนือ ปี 2551

ผู้แต่งหนังสือ: อุทิศ จิตเงิน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9789746147873
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA395
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008


สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า