แสดง:

เรียงตาม:

ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ผู้แต่งหนังสือ: บุศรินทร์ ผัดวัง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความพร้อมของบุคลากรและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพร้อมของบุคลากรและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ

ผู้แต่งหนังสือ: วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WB105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความผูกพันในครอบครัวความเชื่อที่ไร้เหตุ และภาวะซึมเศร้าของเด็กและเยาวในสถานพินิชและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 0/1
หนังสือมาใหม่

ความผูกพันในครอบครัวความเชื่อที่ไร้เหตุ และภาวะซึมเศร้าของเด็กและเยาวในสถานพินิชและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ผู้แต่งหนังสือ: ลำเจียก กำธร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความถูกต้องของการกล่าวอ้างทางโภชนาการบนฉลากอาหารเกี่ยวกับน้ำตาล 0/1
หนังสือมาใหม่

ความถูกต้องของการกล่าวอ้างทางโภชนาการบนฉลากอาหารเกี่ยวกับน้ำตาล

ผู้แต่งหนังสือ: อารยะ โรจนวาณิชชากร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.QU145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มพยาบาลของสำนักการพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มพยาบาลของสำนักการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ชุติกาญจน์ หฤทัย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลโภชนาการเพิ่มเติม (กลุ่มนหน่วยงาน) 0/2
หนังสือมาใหม่

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลโภชนาการเพิ่มเติม (กลุ่มนหน่วยงาน)

ผู้แต่งหนังสือ: จุรีรัตน์ ห่อเกียรติ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.QU145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีการศึกษา 2550 0/1
หนังสือมาใหม่
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้สภาพจริงในห้องคลอดและทัศนคติต่อการพยาบาลในห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่
ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาสมุนไพรและนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข 0/1
หนังสือมาใหม่

ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาสมุนไพรและนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฏฐิญา ค้าผล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WB925
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมสนับสนุนสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 0/1
หนังสือมาใหม่

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมสนับสนุนสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่งหนังสือ: เกศินี จันทสิริยากร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9786161103866
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.HD58
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 0/1
หนังสือมาใหม่

ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1

ผู้แต่งหนังสือ: ศุภิสรา สุวรรณชาติ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความคิดเห็นของนักศึกษา และความคิดเห็น ความพร้อมและการยอมรับของอาจารย์ต่อการเรียนการสอนแบบ e-learning วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 0/1
หนังสือมาใหม่
ความคิดคล่องแคล่วของเด็กปฐมวัยด้วยการบริหารสมอง 0/1
หนังสือมาใหม่

ความคิดคล่องแคล่วของเด็กปฐมวัยด้วยการบริหารสมอง

ผู้แต่งหนังสือ: ชนิสรา ใจชัยภูมิ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS22
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความคาดหวังของผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลดารารัศมี 0/1
หนังสือมาใหม่

ความคาดหวังของผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลดารารัศมี

ผู้แต่งหนังสือ: วรรณรดา กันเงิน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ความกลัว ความศรัทธา มิตรภาพ และการสนับสนุนของครอบครัว : ประสบการณ์ของสตรีที่มีเป็นมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยรังสี 0/1
หนังสือมาใหม่

ความกลัว ความศรัทธา มิตรภาพ และการสนับสนุนของครอบครัว : ประสบการณ์ของสตรีที่มีเป็นมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยรังสี

ผู้แต่งหนังสือ: ปริศนา นวลบุญเรือง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WP20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ควางพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครสีธรรมราช 0/1
หนังสือมาใหม่
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคคลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 1/1
หนังสือมาใหม่

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคคลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ประกายแก้ว ธนสุวรรณ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY19
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคคลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคคลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ประกายแก้ว ธนสุวรรณ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY19
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การใช้หลักบริหารคุณภาพกับความเอื้ออาทรในการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 0/2
หนังสือมาใหม่

การใช้หลักบริหารคุณภาพกับความเอื้ออาทรในการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ผู้แต่งหนังสือ: กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การใช้รูปแบบการสอน didactical Strategy เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่
การใช้ชุมชนเป็นฐานในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตชนบท จังหวัดพิษณุโลก : การวิเคราะห์สถานการณ์ 0/1
หนังสือมาใหม่

การใช้ชุมชนเป็นฐานในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตชนบท จังหวัดพิษณุโลก : การวิเคราะห์สถานการณ์

ผู้แต่งหนังสือ: อังคณาพร สอนง่าย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การใช้การจัดการความรู้เพื่อป้องกันโรค Metabolic syndrome ของนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 0/1
หนังสือมาใหม่
การเแปลี่ยนพฤติกรรมการกินภาพลักษณ์ของวัยรุ่น 0/1
หนังสือมาใหม่

การเแปลี่ยนพฤติกรรมการกินภาพลักษณ์ของวัยรุ่น

ผู้แต่งหนังสือ: ถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS450
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การเสริมสร้างความสุขในการทำงานเพื่อส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 0/1
หนังสือมาใหม่

การเสริมสร้างความสุขในการทำงานเพื่อส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ผู้แต่งหนังสือ: ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การเรียนรู้โดยการกำกับตนเองของนักศึกษาพยาบาลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่างกัน 0/3
หนังสือมาใหม่

การเรียนรู้โดยการกำกับตนเองของนักศึกษาพยาบาลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่างกัน

ผู้แต่งหนังสือ: สุระพรรณ พนมฤทธิ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010


สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า