แสดง:

เรียงตาม:

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปีงบประมาณ 2551 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปีงบประมาณ 2551

ผู้แต่งหนังสือ: สุวาลี ชูเกียรติ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY19
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพฯมหานคร 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพฯมหานคร

ผู้แต่งหนังสือ: อังศินันท์ อินทรกำแหง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9789748182131
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 0/1
หนังสือมาใหม่
การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ผู้แต่งหนังสือ: นภาดล สีหพันธุ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.LB2342.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การวิจัยและพัฒนาโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 0/3
หนังสือมาใหม่
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขสู่การสร้างระบบสุขภาพชุมชนพื้นที่ภาคเหนือ 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิจัยและพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขสู่การสร้างระบบสุขภาพชุมชนพื้นที่ภาคเหนือ

ผู้แต่งหนังสือ: กมลาภรณ์ คงสุขวิวัฒน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA546
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การวิจัยและพัฒนาระบบ เพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิจัยและพัฒนาระบบ เพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ

ผู้แต่งหนังสือ: นุศราพร เกษสมบูรณ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.QV736
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การวิจัยและการพัฒนาโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิจัยและการพัฒนาโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แต่งหนังสือ: อรชร อินทองปาน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 0/1
หนังสือมาใหม่
การวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา 0/2
หนังสือมาใหม่

การวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา

ผู้แต่งหนังสือ: เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9786164137950
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.BF600
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การวิจัยพัฒนาลวดลายและเทคนิคการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน บ้านสันจกปก เพื่อเพิ่มมูลค่าและการพึ่งพาตนเอง 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิจัยพัฒนาลวดลายและเทคนิคการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน บ้านสันจกปก เพื่อเพิ่มมูลค่าและการพึ่งพาตนเอง

ผู้แต่งหนังสือ: กิติชัย ระมิงค์วงศ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.NK4156
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การรับรู้และความคาดหวังต่อวิชาชีพพยาบาลของผู้ปกครองนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

การรับรู้และความคาดหวังต่อวิชาชีพพยาบาลของผู้ปกครองนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: จินตนา พรสัมฤทธิ์โชค
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การรับรู้ภาวะโรคกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 0/1
หนังสือมาใหม่

การรับรู้ภาวะโรคกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

ผู้แต่งหนังสือ: กมลพงษ์ ภู่เย็น
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WH20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

การรับรู้ปัจจัยการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา 3 0/1
หนังสือมาใหม่

การรับรู้ปัจจัยการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา 3

ผู้แต่งหนังสือ: สาคร อินโท่โล่
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การรับรู้ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/18
หนังสือมาใหม่

การรับรู้ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: วรรณภา พิพัฒนวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคมะเร็งในผู้มารับบริการตรวจค้นหาโรคมะเร็งระยะเริ่มแรก ศูนย์มะเร็งลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคมะเร็งในผู้มารับบริการตรวจค้นหาโรคมะเร็งระยะเริ่มแรก ศูนย์มะเร็งลำปาง

ผู้แต่งหนังสือ: ดรุณี สินสุริยศักดิ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.QZ20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยบ้านทุ่งต้นศรี ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยบ้านทุ่งต้นศรี ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: จันทร์จิรา อินจีน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อลดการดื่มและการดูแลผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา 0/1
หนังสือมาใหม่

การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อลดการดื่มและการดูแลผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา

ผู้แต่งหนังสือ: บังอร สุปรีดา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9786161103248
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM274
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การพัมนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัมนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ณภัทร กุลนันทร์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.G155
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าขนมพื้นบ้านล้านนา ข้าวควบ 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าขนมพื้นบ้านล้านนา ข้าวควบ

ผู้แต่งหนังสือ: วาสนา แก้วโพธิ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.TX773
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (Version 2007) 0/3
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (Version 2007)

ผู้แต่งหนังสือ: อภิชัย มงคล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9789742966362
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพัฒนาแบบประเมินพัฒนาการเด็ก JP 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาแบบประเมินพัฒนาการเด็ก JP

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริวรรณ ใบตระกูล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS103
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การพัฒนาแบบคัดกรองผู้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (SU-9) 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาแบบคัดกรองผู้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (SU-9)

ผู้แต่งหนังสือ: ประภาส อุครานันท์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W864
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา (Work - Integrated Learning) 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา (Work - Integrated Learning)

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9789745598249
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.LB1060
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพัฒนาเครื่องมือวัดความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ระยะที่ 1) 0/2
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาเครื่องมือวัดความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ระยะที่ 1)

ผู้แต่งหนังสือ: นฤมล ตรีเพชรศรีอุไร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การพัฒนาเครื่องมือประเมินการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง = The Development of tool for assessing perceived risks of hypertension-related complications 0/1
หนังสือมาใหม่
การพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและแปรรูปกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือของประเทศไทย 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและแปรรูปกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือของประเทศไทย

ผู้แต่งหนังสือ: รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.HD9199
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008


สาขาวิชา

  206
  141
  102
  176
  146
  154


ล้างค่า