แสดง:

เรียงตาม:

นรีเวชวิทยาคลินิก เล่ม 2 3/15
หนังสือมาใหม่

นรีเวชวิทยาคลินิก เล่ม 2

ผู้แต่งหนังสือ: มรุต ญาณารณพ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168322123
เลขเรียก:
 • NLM - WP100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการประยุกต์เพื่อสุขภาพ บุคคล ครอบครัวและชุมชน 2/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการประยุกต์เพื่อสุขภาพ บุคคล ครอบครัวและชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: วนิดา ดรุงค์ฤทธิชัย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165949286
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

พื้นฐานการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบส่องกล้องเอนโดสโคป = Basic endoscopic lumbar surgery 0/3
หนังสือมาใหม่

พื้นฐานการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบส่องกล้องเอนโดสโคป = Basic endoscopic lumbar surgery

ผู้แต่งหนังสือ: วิทย์ โคธีรานุรักษ์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165949743
เลขเรียก:
 • NLM - WE725
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด 0/2
หนังสือมาใหม่

ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด

ผู้แต่งหนังสือ: ปริญญา เลิศสินไทย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164262966
เลขเรียก:
 • NLM - WB460
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การพยาบาลเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วย 0/21
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วย

ผู้แต่งหนังสือ: วรรณไพร แย้มมา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166033380
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การพยาบาลหูคอจมูก : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 2/5
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลหูคอจมูก : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

ผู้แต่งหนังสือ: ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161150556
เลขเรียก:
 • NLM - WY158.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด 0/2
หนังสือมาใหม่

ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด

ผู้แต่งหนังสือ: ทิศนา แขมมณี
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740342120
เลขเรียก:
 • LC - LB1025.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

คิดเล็ก = ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ 0/2
หนังสือมาใหม่

คิดเล็ก = ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่

ผู้แต่งหนังสือ: Service, Owain
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786160846542
เลขเรียก:
 • LC - BF441
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 0/3
หนังสือมาใหม่

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ผู้แต่งหนังสือ: เกรียงไกร เตชกานนท์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165980517
เลขเรียก:
 • LC - HB180
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ตำราการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบภูมิคุ้มกัน 0/10
หนังสือมาใหม่

ตำราการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบภูมิคุ้มกัน

ผู้แต่งหนังสือ: โรส ภักดีโต
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168212837
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ 1/20
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163149626
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ทันตสาธารณสุข = Dental public health 0/3
หนังสือมาใหม่

ทันตสาธารณสุข = Dental public health

ผู้แต่งหนังสือ: นิรุวรรณ เทิร์นโบล์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165981279
เลขเรียก:
 • NLM - WU113
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ER in one page 2/3
หนังสือมาใหม่

ER in one page

ผู้แต่งหนังสือ: ธนัท ทั้งไพศาล, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164387010
เลขเรียก:
 • NLM - WB105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

มะเร็งทางโลหิตวิทยาในเวชปฏิบัติ = Hematologic malignancies in clinical practice 0/10
หนังสือมาใหม่

มะเร็งทางโลหิตวิทยาในเวชปฏิบัติ = Hematologic malignancies in clinical practice

ผู้แต่งหนังสือ: พีระพล วอง และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164263048
เลขเรียก:
 • NLM - WH120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Update in infectious diseases 2023 0/5
หนังสือมาใหม่

Update in infectious diseases 2023

ผู้แต่งหนังสือ: ภาคภูมิ พุ่มพวง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169375425
เลขเรียก:
 • NLM - WC100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

First aid for the USMLE step 1, 2023 : a student-to-student guide 0/1
หนังสือมาใหม่

First aid for the USMLE step 1, 2023 : a student-to-student guide

ผู้แต่งหนังสือ: Le, Tao., et al.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781265038953
เลขเรียก:
 • NLM - W18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจแบบออนไลน์ต่อภาระในการดูแลของผู้ดูแล = Effect of the caregiving preparedness program for caring of elderly w 0/1
หนังสือมาใหม่
รายงานประจำปี 2565 : สภาการพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2565 : สภาการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

พยาบาลเวชปฏิบัติ : การวินิจฉัยแยกโรคตามอาการและอาการแสดงที่พบบ่อยในระดับปฐมภูมิ 3/15
หนังสือมาใหม่

พยาบาลเวชปฏิบัติ : การวินิจฉัยแยกโรคตามอาการและอาการแสดงที่พบบ่อยในระดับปฐมภูมิ

ผู้แต่งหนังสือ: ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165720304
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Nursing diagnosis handbook : an evidence-based guide to planning Care 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing diagnosis handbook : an evidence-based guide to planning Care

ผู้แต่งหนังสือ: Ackley, Betty J.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323879880
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Nutrition essentials for nursing practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Nutrition essentials for nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Dudek, Susan G.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975161125
เลขเรียก:
 • NLM - QU145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การดูแลผู้สูงอายุ : สถานการณ์และคุณภาพชีวิต 0/10
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้สูงอายุ : สถานการณ์และคุณภาพชีวิต

ผู้แต่งหนังสือ: สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740339991
เลขเรียก:
 • NLM - WT120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง : การพยาบาลและการจัดการอาการ 0/10
หนังสือมาใหม่

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง : การพยาบาลและการจัดการอาการ

ผู้แต่งหนังสือ: กันตพร ยอดไทย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165720151
เลขเรียก:
 • NLM - WY164
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

นวัตกรรม เครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ 0/2
หนังสือมาใหม่

นวัตกรรม เครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

ผู้แต่งหนังสือ: เกษรา รักษ์พงษ์สิริ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163147592
เลขเรียก:
 • NLM - QT256
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

สูตินรีเวชเชียงใหม่ทันยุค 8 0/8
หนังสือมาใหม่

สูตินรีเวชเชียงใหม่ทันยุค 8

ผู้แต่งหนังสือ: สายพิน พงษธา, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163986672
เลขเรียก:
 • NLM - WP100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

โรคจากกรดในกระเพาะอาหาร = Acid peptic disease 0/5
หนังสือมาใหม่

โรคจากกรดในกระเพาะอาหาร = Acid peptic disease

ผู้แต่งหนังสือ: ธเนศ ชิตาพนารักษ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165884945
เลขเรียก:
 • NLM - WI300
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 1 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 1

ผู้แต่งหนังสือ: สายฝน เอกวรางกูร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789747557565
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2

ผู้แต่งหนังสือ: สายฝน เอกวรางกูร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789747557572
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การดูแลแบบประคับประคอง : ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ 0/16
หนังสือมาใหม่

การดูแลแบบประคับประคอง : ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ

ผู้แต่งหนังสือ: เยาวรัตน์ มัชฌิม
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165901260
เลขเรียก:
 • NLM - WB310
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022


สาขาวิชา

  202
  137
  101
  169
  144
  152


ล้างค่า