แสดง:

เรียงตาม:

การพยาบาลจิตเวช 0/5
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวช

ผู้แต่งหนังสือ: วีณา เจี๊ยบนา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167287935
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การพยาบาลจิตเวช 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวช

ผู้แต่งหนังสือ: วีณา เจี๊ยบนา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167287935
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรัง 1/4
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรัง

ผู้แต่งหนังสือ: จินตนา วัชรสินธุ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164404373
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

การพยาบาลครอบครัว = Family nursing 2/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลครอบครัว = Family nursing

ผู้แต่งหนังสือ: สุริยา ฟองเกิด
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161132200
เลขเรียก:
 • NLM - WY200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การพยาบาลครอบครัว 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลครอบครัว

ผู้แต่งหนังสือ: สุริยา ฟองเกิด
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161132200
เลขเรียก:
 • NLM - WY200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การพยาบาลครอบครัว 1/1
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลครอบครัว

ผู้แต่งหนังสือ: พัชราภรณ์ เอียดชะตา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161119447
เลขเรียก:
 • NLM - WY200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การพยาบาลครอบครัว 1/3
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลครอบครัว

ผู้แต่งหนังสือ: ยุพา จิ๋วพัฒนกุล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162799310
เลขเรียก:
 • NLM - WY200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

ผู้แต่งหนังสือ: ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978611505075
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 0/
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

ผู้แต่งหนังสือ: ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย, ผู้เขียน กรองกาญจน์ ศิริภักดี, ผู้ปรับปรุง
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978611505075
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การป้องกันการบาดเจ็บและการดูแล : คู่มือสำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันบรมราชชนก 0/1
หนังสือมาใหม่

การป้องกันการบาดเจ็บและการดูแล : คู่มือสำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันบรมราชชนก

ผู้แต่งหนังสือ: อภิชาติ รอดสม, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161124656
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การประเมินสุขภาพ 0/1
หนังสือมาใหม่

การประเมินสุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167322346
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล (ฉบับปรับปรุง) = Health assessment for nurses 9/15
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล (ฉบับปรับปรุง) = Health assessment for nurses

ผู้แต่งหนังสือ: รักชนก คชไกร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164436701
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination 4/16
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination

ผู้แต่งหนังสือ: ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์ และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165654012
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination 0/3
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination

ผู้แต่งหนังสือ: ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์ และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165654012
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination 1/2
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination

ผู้แต่งหนังสือ: ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์ และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165654012
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination 1/10
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination

ผู้แต่งหนังสือ: ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์ และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165654012
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล 1/2
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: รักชนก คชไกร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164433069
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล 6/10
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: รักชนก คชไกร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162799433
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การประชุมวิชาการมหกรรมการเรียนรู้ พย.สสส. ครั้งที่ 2 บ่มเพาะนักศึกษาพยาบาลสู่การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพ 0/6
หนังสือมาใหม่

การประชุมวิชาการมหกรรมการเรียนรู้ พย.สสส. ครั้งที่ 2 บ่มเพาะนักศึกษาพยาบาลสู่การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: วัลลา ตันตโยทัย, ผู้รวบรวมและบรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162232022
เลขเรียก:
 • NLM - WY16
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การปฐมพยาบาลทางใจ = Psycholoaical first aid 0/2
หนังสือมาใหม่

การปฐมพยาบาลทางใจ = Psycholoaical first aid

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169395201
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกศัลยกรรม 2/15
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกศัลยกรรม

ผู้แต่งหนังสือ: นัทธมน วุทธานนท์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974672572
เลขเรียก:
 • NLM - WY161
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต Nursing practicum in critically III adult patients 0/7
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต Nursing practicum in critically III adult patients

ผู้แต่งหนังสือ: เพลินตา ศิริการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974136699
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต Nursing practicum in critically III adult patients 0/8
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต Nursing practicum in critically III adult patients

ผู้แต่งหนังสือ: เพลินตา ศิริปการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741366996
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต 2/10
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต

ผู้แต่งหนังสือ: สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162232510
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่ม 3 1/15
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่ม 3

ผู้แต่งหนังสือ: ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล และคณะ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163987044
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่ม 2 3/10
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่ม 2

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริรัตน์ ปานอุทัย และคณะ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163986955
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่ม 1 4/10
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริรัตน์ ปานอุทัย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163984128
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม 0/10
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริรัตน์ ปานอุทัย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163984128
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : การประยุกต์มนการพยาบาลทารกแรกเกิด Evidence-based : application in neonatal nursing 1/10
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : การประยุกต์มนการพยาบาลทารกแรกเกิด Evidence-based : application in neonatal nursing

ผู้แต่งหนังสือ: ฟองคำ ติลกสกุลชัย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789749431887
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช = Psychiatric nursing practice 1/20
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช = Psychiatric nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: วไลลักษณ์ พุ่มพวง
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165907088
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022


สาขาวิชา

  199
  137
  100
  169
  144
  152


ล้างค่า