แสดง:

เรียงตาม:

สรรพธรรม : พระครูภาวนาวิรัช (พระอาจารย์สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล) 0/1
หนังสือมาใหม่

สรรพธรรม : พระครูภาวนาวิรัช (พระอาจารย์สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล)

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - BQ4100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 0/2
หนังสือมาใหม่

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้แต่งหนังสือ: สังวรณ์ ไกรฤกษ์, แปล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - DS578.32
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): -1

สมุดภาพศิลปกรรมรามเกียรติ์ ฉบับเยาวชน 0/1
หนังสือมาใหม่

สมุดภาพศิลปกรรมรามเกียรติ์ ฉบับเยาวชน

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789749958544
เลขเรียก:
 • LC - NA6022
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

สนทนาภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 0/1
หนังสือมาใหม่

สนทนาภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม

ผู้แต่งหนังสือ: สุนันทา เทศสุข
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167902920
เลขเรียก:
 • LC - PL3933
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

สถิติเพื่องานวิจัยทางการศึกษา 0/1
หนังสือมาใหม่

สถิติเพื่องานวิจัยทางการศึกษา

ผู้แต่งหนังสือ: พิศิษฐ ตัณฑวณิช
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974439180
เลขเรียก:
 • LC - HA29.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R เล่ม 2 การทดสอบความสัมพันธ์ 0/3
หนังสือมาใหม่

สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R เล่ม 2 การทดสอบความสัมพันธ์

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริชัย พงษ์วิชัย
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740325345
เลขเรียก:
 • LC - QA276
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R เล่ม 1 การทดสอบความแตกต่าง 0/3
หนังสือมาใหม่

สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R เล่ม 1 การทดสอบความแตกต่าง

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริชัย พงษ์วิชัย
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789743005428
เลขเรียก:
 • LC - QA276
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สถิติสำหรับงานวิจัย : หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัยพร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS 0/1
หนังสือมาใหม่

สถิติสำหรับงานวิจัย : หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัยพร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS

ผู้แต่งหนังสือ: กัลยา วานิชย์บัญชา
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786164686557
เลขเรียก:
 • LC - HA29.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

สถิติสำหรับงานวิจัย 0/1
หนังสือมาใหม่

สถิติสำหรับงานวิจัย

ผู้แต่งหนังสือ: กัลยา วานิชย์บัญชา
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789748349565
เลขเรียก:
 • LC - H62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Applied statistics for social science research 0/1
หนังสือมาใหม่

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Applied statistics for social science research

ผู้แต่งหนังสือ: วาโร เพ็งสวัสดิ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167068060
เลขเรียก:
 • LC - HA29.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัย = Statistics for health science research 0/2
หนังสือมาใหม่

สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัย = Statistics for health science research

ผู้แต่งหนังสือ: อรุณ จิรวัฒน์กุล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167136028
เลขเรียก:
 • LC - QH325.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

สถาบันอุดมศึกษาไทย 0/3
หนังสือมาใหม่

สถาบันอุดมศึกษาไทย

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786162022555
เลขเรียก:
 • LC - LA1223
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556 0/2
หนังสือมาใหม่
สงสัยมั้น ? ธรรมะพุทธทาส ฉบับ เช่นนั้นเอง 0/1
หนังสือมาใหม่

สงสัยมั้น ? ธรรมะพุทธทาส ฉบับ เช่นนั้นเอง

ผู้แต่งหนังสือ: ชัยพัฒน์ ทองคำบรรจง
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786168013038
เลขเรียก:
 • LC - BQ992
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

สกัดตันตนคนสานพลัง 0/1
หนังสือมาใหม่

สกัดตันตนคนสานพลัง

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167697475
เลขเรียก:
 • LC - HN700.55
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ 0/1
หนังสือมาใหม่

ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ

ผู้แต่งหนังสือ: พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - BQ942
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ศิลปะในการดำเนินชีวิต : วิปัสสนากรรมฐาน สอนโดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้า 0/1
หนังสือมาใหม่

ศิลปะในการดำเนินชีวิต : วิปัสสนากรรมฐาน สอนโดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ผู้แต่งหนังสือ: ฮาร์ท, วิลเลี่ยม
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169031703
เลขเรียก:
 • LC - BQ2010
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ 0/2
หนังสือมาใหม่

ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ

ผู้แต่งหนังสือ: สมชาติ กิจยรรยง
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974414131
เลขเรียก:
 • NLM - PN4129
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ศาสนาศึกษา ยุคปัญญาประดิษฐ์ 0/1
หนังสือมาใหม่

ศาสนาศึกษา ยุคปัญญาประดิษฐ์

ผู้แต่งหนังสือ: สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169231455
เลขเรียก:
 • LC - BL41
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ศาสนธรรมกับสุขภาพ 0/3
หนังสือมาใหม่

ศาสนธรรมกับสุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: พระวิชิต ธมฺมชิโต
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169032717
เลขเรียก:
 • LC - BL1445
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ศาสตร์และศิลป์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 0/2
หนังสือมาใหม่

ศาสตร์และศิลป์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่งหนังสือ: สิทธิพล อาจอินทร์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786164384750
เลขเรียก:
 • LC - LB1060
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ศาสตร์การสอนภาษาไทย ในฐานะภาษาต่างประเทศ 0/2
หนังสือมาใหม่

ศาสตร์การสอนภาษาไทย ในฐานะภาษาต่างประเทศ

ผู้แต่งหนังสือ: รุ่งฤดี แผลงศร
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740335610
เลขเรียก:
 • LC - PL4157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 0/5
หนังสือมาใหม่

ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: ทิศนา แขมมณี
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740318576
เลขเรียก:
 • LC - LB1025.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ศรีศตวรรษมหาสังฆราชา ร้อยกรองสรรเสริญพระเกียรติคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 0/2
หนังสือมาใหม่

ศรีศตวรรษมหาสังฆราชา ร้อยกรองสรรเสริญพระเกียรติคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978616543230
เลขเรียก:
 • LC - BQ843
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ศท 031 การใช้ภาษาไทย 0/5
หนังสือมาใหม่

ศท 031 การใช้ภาษาไทย

ผู้แต่งหนังสือ: รังสรรค์ จันต๊ะ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789748445243
เลขเรียก:
 • LC - PL4158
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

วิพากษ์การใช้ภาษาไทย : รวมบทความจากคอลัมน์ปากกาขนนก สังเกตภาษา และจับตาภาษาไทย 0/2
หนังสือมาใหม่

วิพากษ์การใช้ภาษาไทย : รวมบทความจากคอลัมน์ปากกาขนนก สังเกตภาษา และจับตาภาษาไทย

ผู้แต่งหนังสือ: ปรีชา ช้างขวัญยืน
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740336174
เลขเรียก:
 • LC - PL4157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

วิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่า 0/1
หนังสือมาใหม่

วิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่า

ผู้แต่งหนังสือ: เอริคสัน, โธมัส
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786161840662
เลขเรียก:
 • LC - HM251
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

วิธีรอดพ้นจาก "คนเป็นพิษ" = Surrounded by psychopaths 1/1
หนังสือมาใหม่

วิธีรอดพ้นจาก "คนเป็นพิษ" = Surrounded by psychopaths

ผู้แต่งหนังสือ: เอริคสัน, โธมัส
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786161848750
เลขเรียก:
 • LC - HM251
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

วิธีดำเนินการมาตรฐานงานวิจัยกรุงเทพมหานคร (BMA Research standard operating procedures) 0/2
หนังสือมาใหม่

วิธีดำเนินการมาตรฐานงานวิจัยกรุงเทพมหานคร (BMA Research standard operating procedures)

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - H62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 0/2
หนังสือมาใหม่

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: สุภางค์ จันทวานิช
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740339663
เลขเรียก:
 • LC - H62.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า