แสดง:

เรียงตาม:

0/15
ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสูญเสีย เศร้าโศก ซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการทำอัตวินิบาตกรรม
หนังสือมาใหม่

ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสูญเสีย เศร้าโศก ซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการทำอัตวินิบาตกรรม

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789740341543

0/5
อวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน = Pelvic organ prolapse
หนังสือมาใหม่

อวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน = Pelvic organ prolapse

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165939546

0/1
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะตั้งครรภ์
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะตั้งครรภ์

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786163982605

0/20
กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ = Nursing process : theory to practice
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ = Nursing process : theory to practice

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165885294

0/5
นวัตกรรมงานบริการพยาธิวิทยาเพื่อการรักษาโรคมะเร็งเต้านมแบบองค์รวม
หนังสือมาใหม่

นวัตกรรมงานบริการพยาธิวิทยาเพื่อการรักษาโรคมะเร็งเต้านมแบบองค์รวม

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164387652

0/10
การสื่อสารเพื่อความรอบรู้โรคซึมเศร้า
หนังสือมาใหม่

การสื่อสารเพื่อความรอบรู้โรคซึมเศร้า

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164821095

0/20
การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช = Psychiatric nursing practice
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช = Psychiatric nursing practice

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165907088

0/1
รายงานประจำปี 2565 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาการชาดไทย
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2565 : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาการชาดไทย

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ประสบการณ์ของผู้ป่วยเบาหวานในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-) : การทบทวนวิจัยเชิงคุณภาพอย่างเป็นระบบ
หนังสือมาใหม่

ประสบการณ์ของผู้ป่วยเบาหวานในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-) : การทบทวนวิจัยเชิงคุณภาพอย่างเป็นระบบ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/25
ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยา = ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, [พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 7]
หนังสือมาใหม่

ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยา = ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, [พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 7]

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9745877417

0/5
กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786117089046

1/2
Burns and grove's the practice of nursing research : appraisal, synthesis, and generation of evidence
หนังสือมาใหม่

Burns and grove's the practice of nursing research : appraisal, synthesis, and generation of evidence

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9780323673174

1/16
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165654012

1/24
The latest evidence in cardiac life support and the reversible causes
หนังสือมาใหม่

The latest evidence in cardiac life support and the reversible causes

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164385450

0/30
ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย = Geriatic Emergencies
หนังสือมาใหม่

ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย = Geriatic Emergencies

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786167741482

2/20
การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ :จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ :จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164434691

2/20
การพยาบาลผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย = Nursing care for persons with suicide behavior
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย = Nursing care for persons with suicide behavior

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786163980854

1/10
พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ = Ethical behaviors of professional nurses
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ = Ethical behaviors of professional nurses

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786163985330

4/12
การพยาบาลสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารกแรกเกิด = Nursing care for reproductive women and newborn babies
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารกแรกเกิด = Nursing care for reproductive women and newborn babies

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165820523

0/1
ก้าวแรกของปฐมภูมิในเรือนจำกับชีวิตต้องขังที่กำหนดสุขภาพ
หนังสือมาใหม่

ก้าวแรกของปฐมภูมิในเรือนจำกับชีวิตต้องขังที่กำหนดสุขภาพ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786169301028

0/11
ประเด็นสำคัญในทางปฏิบัติสำหรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
หนังสือมาใหม่

ประเด็นสำคัญในทางปฏิบัติสำหรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786169129868

0/1
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางสาธารณสุขชุมชน
หนังสือมาใหม่

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางสาธารณสุขชุมชน

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786163985552

0/1
ผลของการบำบัดทางโทรศีพท์ตามแนวคิดการสัมภาษณ์ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ติดสุรา = Effect of telephone-based motivational interviewing on alcohol consumption among pers
หนังสือมาใหม่

ผลของการบำบัดทางโทรศีพท์ตามแนวคิดการสัมภาษณ์ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ติดสุรา = Effect of telephone-based motivational interviewing on alcohol consumption among pers

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลของการใช้ดนตรีประเภทผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลสำหรับผู้ป่วยจิตเวชก่อนการรักษาด้วยไฟฟ้าแบบดัดแปลง = Effect of music therapy on the anxiety of psychiatric patients pre-receiving modified electr
หนังสือมาใหม่

ผลของการใช้ดนตรีประเภทผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลสำหรับผู้ป่วยจิตเวชก่อนการรักษาด้วยไฟฟ้าแบบดัดแปลง = Effect of music therapy on the anxiety of psychiatric patients pre-receiving modified electr

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความต้องการของชุมชนต่อสถาบันการศึกษาพยาบาลในการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพ : กรณีศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ = Communities' needs toward nursing institutions for developing the
หนังสือมาใหม่

ความต้องการของชุมชนต่อสถาบันการศึกษาพยาบาลในการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพ : กรณีศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ = Communities' needs toward nursing institutions for developing the

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:


สาขาวิชา

  194
  135
  96
  159
  142
  146


ล้างค่า