แสดง:

เรียงตาม:

พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ปีการศึกษา 2552 0/1
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ปีการศึกษา 2552

ผู้แต่งหนังสือ: สายสวาท เผ่าพงษ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 0/1
หนังสือมาใหม่

ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1

ผู้แต่งหนังสือ: ศุภิสรา สุวรรณชาติ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพัฒนาศักยภาพการเพาะปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาศักยภาพการเพาะปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ผู้แต่งหนังสือ: ปิยะรัตน์ ทองธานี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.S20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

แนวทางการลดต้นทุนอาหารในการเลี้ยงปลาหมอไทยโดยใช้ถั่วเหลืองบางส่วนทดแทนปลาป่นในสูตรอาหาร 0/1
หนังสือมาใหม่

แนวทางการลดต้นทุนอาหารในการเลี้ยงปลาหมอไทยโดยใช้ถั่วเหลืองบางส่วนทดแทนปลาป่นในสูตรอาหาร

ผู้แต่งหนังสือ: ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.SH151
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การรับรู้ปัจจัยการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา 3 0/1
หนังสือมาใหม่

การรับรู้ปัจจัยการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา 3

ผู้แต่งหนังสือ: สาคร อินโท่โล่
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ผลของการฝึกโยคะพื้นฐานต่อสมรรถภาพทางกายและต่อการผ่อนคลายความเครียดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลของการฝึกโยคะพื้นฐานต่อสมรรถภาพทางกายและต่อการผ่อนคลายความเครียดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ผู้แต่งหนังสือ: ดวงใจ พิชัยรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การวิเคราะห์เมต้าเกี่ยวกับประสิทธิผลการออกกำลังกายต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์เมต้าเกี่ยวกับประสิทธิผลการออกกำลังกายต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน

ผู้แต่งหนังสือ: ศักรินทร์ สุวรรณเวหา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WK20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

สมรรถนะในการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของบุคลากรหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0/1
หนังสือมาใหม่

สมรรถนะในการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของบุคลากรหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แต่งหนังสือ: วิภาดา วิจักขณาลัญฉ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WB25
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ผู้แต่งหนังสือ: อรทัย แก้วมหากาฬ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 0/1
หนังสือมาใหม่
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพครบกำหนดของผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบำบัดในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพรัตนานุรักษ์ ลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพครบกำหนดของผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบำบัดในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพรัตนานุรักษ์ ลำปาง

ผู้แต่งหนังสือ: มัจฉรีย์ วงศ์ใหญ่
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ศึกษาต้นแบบการส่งเสริมความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน จังหวัดชลบุรี 0/1
หนังสือมาใหม่

ศึกษาต้นแบบการส่งเสริมความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน จังหวัดชลบุรี

ผู้แต่งหนังสือ: นงลักษณ์ เชษฐภักดีจิต
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA540
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การศึกษาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางด้านสุขภาพในชุมชน 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางด้านสุขภาพในชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: อรวรรณ์ คูหา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ผลของโปรแกรมการพัฒนาความเป็นครูต่อเจตคติวิชาชีพครู และคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาวิทยาลัยบรมราชชนนี สระบุรี 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลของโปรแกรมการพัฒนาความเป็นครูต่อเจตคติวิชาชีพครู และคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาวิทยาลัยบรมราชชนนี สระบุรี

ผู้แต่งหนังสือ: สุนีย์รัตน์ บุญศิลป์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ผลของโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะต่อความสุขของนักศึกษาพยาบาล วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลของโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะต่อความสุขของนักศึกษาพยาบาล วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ผู้แต่งหนังสือ: ศักดิ์มงคล เชื้อทอง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ปัจจัยที่มีผลต่อการผูกพันของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีผลต่อการผูกพันของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: ดลฤดี เพชรขว้าง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ผลการเพิ่มสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการออกกำลังกายและค่าดัชนีมวลกายของผู้สูงอายุ 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการเพิ่มสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการออกกำลังกายและค่าดัชนีมวลกายของผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกทำงานในสถานบริการสุขภาพของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ 1/1
หนังสือมาใหม่
การวิเคราะห์อภิมานผลของการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์อภิมานผลของการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

ผู้แต่งหนังสือ: รุ่งนภา จันทรา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WK20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0/1
หนังสือมาใหม่
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาตลาดสดตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ : กรณีศึกษาตลาดกอบกาญจน์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลการสอนแบบกลุ่มสัมภาษณ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาจิตวิทยาทั่วไปของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 54 0/1
หนังสือมาใหม่

สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า