แสดง:

เรียงตาม:

คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 0/2
หนังสือมาใหม่
คู่มือนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

คู่มือนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

คู่มือนักศึกษา คุณธรรมนำความรู้ สู่การพัฒนาสุขภาพชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/5
หนังสือมาใหม่
คู่มือ ประกอบการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประจำปี 2560 0/1
หนังสือมาใหม่

คู่มือ ประกอบการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประจำปี 2560

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

คำสอนสมเด็จย่า 0/9
หนังสือมาใหม่

คำสอนสมเด็จย่า

ผู้แต่งหนังสือ: ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ความงดงาม 360 องศา ประชาพิจารณ์งานหลักประกันสุขภาพ 0/1
หนังสือมาใหม่

ความงดงาม 360 องศา ประชาพิจารณ์งานหลักประกันสุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786167859514
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

ครบรอบ 55 ปี โรงพยาบาลหัวหิน 0/1
หนังสือมาใหม่

ครบรอบ 55 ปี โรงพยาบาลหัวหิน

ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

คมความคิดในมุมต่าง 0/4
หนังสือมาใหม่

คมความคิดในมุมต่าง

ผู้แต่งหนังสือ: แสงทอง จันทร์เฉิด
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786161141417
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

กึ่งศตวรรษแห่งความภาคภูมิใจ ครบรอบ 50 ปี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2506 - 2556 0/1
หนังสือมาใหม่

กึ่งศตวรรษแห่งความภาคภูมิใจ ครบรอบ 50 ปี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2506 - 2556

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - สธ.0203.082
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ก้าวสู่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 0/2
หนังสือมาใหม่

ก้าวสู่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

การใช้ประโยชน์งานวิจัย สวรส. 0/1
หนังสือมาใหม่

การใช้ประโยชน์งานวิจัย สวรส.

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2560 0/1
หนังสือมาใหม่

การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2560

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 19062354
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2557 0/1
หนังสือมาใหม่

การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2557

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 19062354
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

การศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ = Interprofessional education 0/4
หนังสือมาใหม่

การศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ = Interprofessional education

ผู้แต่งหนังสือ: ดุสิตา กระวานชิด
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786168185001
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

การศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ = Interprofessional education 0/2

การศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ = Interprofessional education

ผู้แต่งหนังสือ: ดุสิตา กระวานชิด
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786169227854
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลอำเภอ และโดยพยาบาลชุมชน ของ รพ.สต. 0/2
หนังสือมาใหม่
การประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5 : ผนึกพลังภาคี ปฏิรูประบบสุขภาพ Synergizing partners : the key for health systems reform 0/1
หนังสือมาใหม่

การประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5 : ผนึกพลังภาคี ปฏิรูประบบสุขภาพ Synergizing partners : the key for health systems reform

ผู้แต่งหนังสือ: มนัสชนน์ คุณาพรสุจริต และคณะ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786169346609
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจบนพื้นฐานของความรู้ = Humanized health care 0/5
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจบนพื้นฐานของความรู้ = Humanized health care

ผู้แต่งหนังสือ: พิษณุ ขันติพงษ์
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

กว่าจะถึงวันนี้ 60 ปี กรมอนามัย 0/1
หนังสือมาใหม่

กว่าจะถึงวันนี้ 60 ปี กรมอนามัย

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

Thailand multiple indicator cluster survey 2019 : survey findings report august 2020 0/1
หนังสือมาใหม่

Thailand multiple indicator cluster survey 2019 : survey findings report august 2020

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Thailand MICS : Thailand 14 provinces multiple indicator cluster survey (MICS) 2015-2016 Final Report June, 2017 0/1
หนังสือมาใหม่

Thailand MICS : Thailand 14 provinces multiple indicator cluster survey (MICS) 2015-2016 Final Report June, 2017

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Proceedings ICQA2014 International Conference on QA QB QC 0/1
หนังสือมาใหม่

Proceedings ICQA2014 International Conference on QA QB QC

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786167853161
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

My Way...My Time 0/1
หนังสือมาใหม่

My Way...My Time

ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786161137588
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Hospital based cancer registry lampang cancer hospital 2017 : สถิติทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ปี พ.ศ. 2060 0/1
หนังสือมาใหม่

Hospital based cancer registry lampang cancer hospital 2017 : สถิติทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ปี พ.ศ. 2060

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9789744228581
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

91 ปี เสด็จเยือนนครเชียงใหม่ครั้งแรกของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ 0/1

91 ปี เสด็จเยือนนครเชียงใหม่ครั้งแรกของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

72 ปี กรมการแพทย์ 10 มีนาคม 2557 0/1
หนังสือมาใหม่

72 ปี กรมการแพทย์ 10 มีนาคม 2557

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9789744227171
เลขเรียก:
 • DC - สธ.176
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย 0/1
หนังสือมาใหม่

70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786163990563
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า