แสดง:

เรียงตาม:

0/1
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลการพัฒนาเครื่องมือการประเมินแบบรูบิกส์สำหรับพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์งานวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
หนังสือมาใหม่

ผลการพัฒนาเครื่องมือการประเมินแบบรูบิกส์สำหรับพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์งานวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความเครียดและสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 จากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าเรียนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ปีการศึกษา 2550
หนังสือมาใหม่

ความเครียดและสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 จากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าเรียนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ปีการศึกษา 2550

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยกับบุคลิกภาพของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
หนังสือมาใหม่

ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยกับบุคลิกภาพของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การคิดตามผลผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 16/2549 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
หนังสือมาใหม่

การคิดตามผลผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 16/2549 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีการศึกษา 2550
หนังสือมาใหม่

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีการศึกษา 2550

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การสร้างแบบวัดคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท เชียงใหม่
หนังสือมาใหม่

การสร้างแบบวัดคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท เชียงใหม่

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมารักษาซ้ำของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลพะเยา
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมารักษาซ้ำของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลพะเยา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การปฏิบบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 15
หนังสือมาใหม่

การปฏิบบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 15

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ปัจจัยที่มีผลต่อผลการสอบประเมินความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ปีการศึกษา 2549 ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือ สังกัดสถาบั
หนังสือมาใหม่

ปัจจัยที่มีผลต่อผลการสอบประเมินความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ปีการศึกษา 2549 ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือ สังกัดสถาบั

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ปัญหาการเรียนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาด้านการเรียนและวิธีการแก้ปัญหาของนักศึกษาพยาบาล จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
หนังสือมาใหม่

ปัญหาการเรียนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาด้านการเรียนและวิธีการแก้ปัญหาของนักศึกษาพยาบาล จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ระบบไหลเวียนระหว่างการเรียนแบบบรรยาย การเรียนบนเว็บ และการเรียนแบบบรรยายรว่มกับการเรียนบนเว็บของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ปร
หนังสือมาใหม่

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ระบบไหลเวียนระหว่างการเรียนแบบบรรยาย การเรียนบนเว็บ และการเรียนแบบบรรยายรว่มกับการเรียนบนเว็บของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ปร

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning : กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning : กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ในปีการศึกษา พ.ศ.254
หนังสือมาใหม่

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ในปีการศึกษา พ.ศ.254

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
โครงสร้างการบริหารการพยาบาลที่พึงประสงค์ : การศึกษาบรรยากาศองค์กรความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพการพยาบาล การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและความพึงพอใจในงานขิงพยาบาลวิชาชีพ
หนังสือมาใหม่

โครงสร้างการบริหารการพยาบาลที่พึงประสงค์ : การศึกษาบรรยากาศองค์กรความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพการพยาบาล การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและความพึงพอใจในงานขิงพยาบาลวิชาชีพ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลของการสอนที่สอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หนังสือมาใหม่

ผลของการสอนที่สอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การพัฒนารูปแบบการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ด้วยการใช้กระบวนการวิจัยของนักศึกษาพยาบาล
หนังสือมาใหม่

การพัฒนารูปแบบการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ด้วยการใช้กระบวนการวิจัยของนักศึกษาพยาบาล

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประสิทธิผลการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
หนังสือมาใหม่

การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประสิทธิผลการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
หนังสือมาใหม่

การจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การใช้การจัดการความรู้เพื่อป้องกันโรค Metabolic syndrome ของนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
หนังสือมาใหม่

การใช้การจัดการความรู้เพื่อป้องกันโรค Metabolic syndrome ของนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
พัฒนารูปแบบสร้างเสริมพฤติกรรมการกิน ลดหวาน มัน เค็ม
หนังสือมาใหม่

พัฒนารูปแบบสร้างเสริมพฤติกรรมการกิน ลดหวาน มัน เค็ม

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงานระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
หนังสือมาใหม่

การถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงานระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ศึกษาการตายของมารดาและทารกปริกำเนิดในสถานบริการสาธารณสุขเขต 14 ปี 2551
หนังสือมาใหม่

ศึกษาการตายของมารดาและทารกปริกำเนิดในสถานบริการสาธารณสุขเขต 14 ปี 2551

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การพัฒนากระบวนการสอนเสริมสำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ที่มีผลการเรียนต่ำ
หนังสือมาใหม่

การพัฒนากระบวนการสอนเสริมสำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ที่มีผลการเรียนต่ำ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การวิเคราะห์รายงานวิจัยของวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์รายงานวิจัยของวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การศึกษาผลลัพธ์ระยะยาวในผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน หลังรับการรักษาครั้งแรกในโรงพยาบาล
หนังสือมาใหม่

การศึกษาผลลัพธ์ระยะยาวในผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน หลังรับการรักษาครั้งแรกในโรงพยาบาล

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
รายงานการวิจัยประเมินผล คุณธรรม 8 ประการของผู้เรียน : เจตคติและพฤติกรรม
หนังสือมาใหม่

รายงานการวิจัยประเมินผล คุณธรรม 8 ประการของผู้เรียน : เจตคติและพฤติกรรม

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
โครงการการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ : การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ แบบทดสอบสภาพสมองเสื่อมเบื้องต้นฉบับภาษาไทย (MMSE-Thai) 2002 และแบบทดสอบสมรรถภาพสมองไทย (Thai Mini-Mental State Examination :
หนังสือมาใหม่

โครงการการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ : การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ แบบทดสอบสภาพสมองเสื่อมเบื้องต้นฉบับภาษาไทย (MMSE-Thai) 2002 และแบบทดสอบสมรรถภาพสมองไทย (Thai Mini-Mental State Examination :

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลการปรึกษารายบุคคลโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่4 ต่อสุขภาพจิตของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพะเยา
หนังสือมาใหม่

ผลการปรึกษารายบุคคลโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่4 ต่อสุขภาพจิตของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพะเยา

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพนำร่อง ภาคเหนือ ปี 2551
หนังสือมาใหม่

รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพนำร่อง ภาคเหนือ ปี 2551

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789746147873

0/1
การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการใช้ยากลุ่ม HMG - CoA reductase inhibitor (Statin) เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิ
หนังสือมาใหม่

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการใช้ยากลุ่ม HMG - CoA reductase inhibitor (Statin) เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789740457725

0/1
การประเมินต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการคัดกรองและการใช้ยาเพื่อป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน
หนังสือมาใหม่

การประเมินต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการคัดกรองและการใช้ยาเพื่อป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:


สาขาวิชา

  199
  137
  100
  169
  144
  152


ล้างค่า