แสดง:

เรียงตาม:

ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น : แนวคิดพื้นฐานและการพยาบาล = Adolescent depression : basic concepts and nursing care 0/10
หนังสือมาใหม่

ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น : แนวคิดพื้นฐานและการพยาบาล = Adolescent depression : basic concepts and nursing care

ผู้แต่งหนังสือ: ดวงใจ วัฒนสินธุ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165868280
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

วัคซีนในสตรีตั้งครรภ์ 0/5
หนังสือมาใหม่

วัคซีนในสตรีตั้งครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165778480
เลขเรียก:
 • NLM - QW805
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน = Family medicine and community medicine 2/10
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน = Family medicine and community medicine

ผู้แต่งหนังสือ: ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789745337152
เลขเรียก:
 • NLM - WA308
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ การบำบัดรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1/5
หนังสือมาใหม่

ปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ การบำบัดรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผู้แต่งหนังสือ: กิ่งแก้ว ปาจรีย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168201107
เลขเรียก:
 • NLM - WE140
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ = Cardiac critical care nursing 0/15
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ = Cardiac critical care nursing

ผู้แต่งหนังสือ: จรัญ สายะสถิตย์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164262348
เลขเรียก:
 • NLM - WY152.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ตำราการวิจัยทางคลินิก = Textbook of Clinical Research 0/3
หนังสือมาใหม่

ตำราการวิจัยทางคลินิก = Textbook of Clinical Research

ผู้แต่งหนังสือ: พรรณี ปิติสุทธิธรรม
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164435308
เลขเรียก:
 • NLM - W20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ (ฉบับปรับปรุง) 3/10
หนังสือมาใหม่

การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่งหนังสือ: รัตน์ศิริ ทาโต
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164681149
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice 3/10
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice

ผู้แต่งหนังสือ: พรศิริ พันธสี
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786117089046
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ตำราการวินิจฉัยและรักษาภาวะเป็นลมหมดสติ 0/5
หนังสือมาใหม่

ตำราการวินิจฉัยและรักษาภาวะเป็นลมหมดสติ

ผู้แต่งหนังสือ: ธรณิศ จันทรารัตน์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164220720
เลขเรียก:
 • NLM - WB182
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ภาวะช็อก : การพยาบาลและกรณีศึกษา = Shock : nursing care and case studies 3/20
หนังสือมาใหม่

ภาวะช็อก : การพยาบาลและกรณีศึกษา = Shock : nursing care and case studies

ผู้แต่งหนังสือ: วิจิตรา กุสุมภ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165827294
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Emerging and re-emerging infectious diseases : เชื้อโรครอบตัว 0/10
หนังสือมาใหม่

Emerging and re-emerging infectious diseases : เชื้อโรครอบตัว

ผู้แต่งหนังสือ: รองพงศ์ โพล้งละ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164076051
เลขเรียก:
 • NLM - WA110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การศึกษาทางวิทยาการระบาด = Epidemiological studies 0/15
หนังสือมาใหม่

การศึกษาทางวิทยาการระบาด = Epidemiological studies

ผู้แต่งหนังสือ: อาจินต์ สงทับ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164262201
เลขเรียก:
 • NLM - WA105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ตำราการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเวชปฏิบัติคลินิก = Textbook of laboratory testing in clinical practice 0/10
หนังสือมาใหม่

ตำราการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเวชปฏิบัติคลินิก = Textbook of laboratory testing in clinical practice

ผู้แต่งหนังสือ: ภัสรา อาณัติ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164220737
เลขเรียก:
 • NLM - QY25
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

เภสัชระบาดวิทยาพื้นฐานและการประยุกต์ 0/5
หนังสือมาใหม่

เภสัชระบาดวิทยาพื้นฐานและการประยุกต์

ผู้แต่งหนังสือ: ธีรพล ทิพย์พยอม, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164262423
เลขเรียก:
 • NLM - QV771
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายไตและผู้ป่วยโรคไตโกลเมอรูลัส = Pharmaceutical care for patients receiving kidney transplantation and patients with glomerular diseases 0/2
หนังสือมาใหม่

การบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายไตและผู้ป่วยโรคไตโกลเมอรูลัส = Pharmaceutical care for patients receiving kidney transplantation and patients with glomerular diseases

ผู้แต่งหนังสือ: อรอนงค์ วลีขจรเลิศ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741960767
เลขเรียก:
 • NLM - WJ368
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

วิธีการวิจัยพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Basic of research methodology for health science 1/5
หนังสือมาใหม่

วิธีการวิจัยพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Basic of research methodology for health science

ผู้แต่งหนังสือ: เจษฎา คุณโน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740340560
เลขเรียก:
 • NLM - W20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การมีส่วนร่วมของชุมชน : จากแนวคิดสู่การพัฒนาสุขภาพชุมชน 0/5
หนังสือมาใหม่

การมีส่วนร่วมของชุมชน : จากแนวคิดสู่การพัฒนาสุขภาพชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165828598
เลขเรียก:
 • NLM - WA546.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การตรวจการได้ยินเชิงวัตถุวิสัย = Objective hearing tests 0/2
หนังสือมาใหม่

การตรวจการได้ยินเชิงวัตถุวิสัย = Objective hearing tests

ผู้แต่งหนังสือ: พิทยาพล ปิตธวัชชัย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165860048
เลขเรียก:
 • NLM - WV272
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลผู้สูงอายุ : ด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต = Nursing care for elderly : physiology and mental health aspec 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุ : ด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต = Nursing care for elderly : physiology and mental health aspec

ผู้แต่งหนังสือ: นิราศศิริ โรจนธรรมกุล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165146586
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร = Gastrointestinal cancer screening 1/5
หนังสือมาใหม่

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร = Gastrointestinal cancer screening

ผู้แต่งหนังสือ: พจมาน พิศาลประภา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164435827
เลขเรียก:
 • NLM - WI141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ชีวเคมีทางการแพทย์ = Medical biochemistry 2/2
หนังสือมาใหม่

ชีวเคมีทางการแพทย์ = Medical biochemistry

ผู้แต่งหนังสือ: ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740339984
เลขเรียก:
 • NLM - QU4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Current concepts in internal medicine 0/2
หนังสือมาใหม่

Current concepts in internal medicine

ผู้แต่งหนังสือ: กนกพจน์ จันทร์ภิวัฒน์, บรรณาธิการ, [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789744229588
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Emergencies in pediatric hematology and oncology 0/20
หนังสือมาใหม่

Emergencies in pediatric hematology and oncology

ผู้แต่งหนังสือ: ดารินทร์ ซอโสตถิกุล, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164076570
เลขเรียก:
 • NLM - WS205
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การรักษาโรคเบื้องต้น = Primary medical care 2/20
หนังสือมาใหม่

การรักษาโรคเบื้องต้น = Primary medical care

ผู้แต่งหนังสือ: วัลภา สุนทรนัฏ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746301947
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ตำราหลักการดูแลแผลและแผลเป็น = Principles wound and scar management 0/5
หนังสือมาใหม่

ตำราหลักการดูแลแผลและแผลเป็น = Principles wound and scar management

ผู้แต่งหนังสือ: ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164220683
เลขเรียก:
 • NLM - WO700
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Disease approach in infectious diseases 1/5
หนังสือมาใหม่

Disease approach in infectious diseases

ผู้แต่งหนังสือ: รุจิภาส สิริจตุภัทร, บรรณาธิการ [และคณะ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169375401
เลขเรียก:
 • NLM - WC100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

หลักการส่งเสริมสุขภาพ = Principle of health promotion 1/10
หนังสือมาใหม่

หลักการส่งเสริมสุขภาพ = Principle of health promotion

ผู้แต่งหนังสือ: ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164262102
เลขเรียก:
 • NLM - WA590
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เล่ม 1 0/3
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: ลักษมี ชาญเวชช์, บรรณาธิการ, [และคณะ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169186793
เลขเรียก:
 • NLM - WB310
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เล่ม 2 0/3
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เล่ม 2

ผู้แต่งหนังสือ: ลักษมี ชาญเวชช์, บรรณาธิการ, [และคณะ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169389408
เลขเรียก:
 • NLM - WB310
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Primer on medicine 0/3
หนังสือมาใหม่

Primer on medicine

ผู้แต่งหนังสือ: รัตตะพล ภัคโชตานนท์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168035788
เลขเรียก:
 • NLM - WB100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021


สาขาวิชา

  181
  123
  94
  151
  133
  137


ล้างค่า