แสดง:

เรียงตาม:

0/5
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9789740339793

0/2
รายงานประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยมหิดล
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/25
ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยา = ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, [พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 7]
หนังสือมาใหม่

ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยา = ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, [พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 7]

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9745877417

1/5
กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786117089046

2/2
Burns and grove's the practice of nursing research : appraisal, synthesis, and generation of evidence
หนังสือมาใหม่

Burns and grove's the practice of nursing research : appraisal, synthesis, and generation of evidence

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9780323673174

3/16
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination
หนังสือมาใหม่

การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165654012

1/24
The latest evidence in cardiac life support and the reversible causes
หนังสือมาใหม่

The latest evidence in cardiac life support and the reversible causes

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164385450

0/30
ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย = Geriatic Emergencies
หนังสือมาใหม่

ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย = Geriatic Emergencies

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786167741482

4/20
การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ :จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ :จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164434691

1/20
การพยาบาลผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย = Nursing care for persons with suicide behavior
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย = Nursing care for persons with suicide behavior

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786163980854

0/10
พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ = Ethical behaviors of professional nurses
หนังสือมาใหม่

พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ = Ethical behaviors of professional nurses

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786163985330

3/12
การพยาบาลสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารกแรกเกิด = Nursing care for reproductive women and newborn babies
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารกแรกเกิด = Nursing care for reproductive women and newborn babies

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165820523

0/1
ก้าวแรกของปฐมภูมิในเรือนจำกับชีวิตต้องขังที่กำหนดสุขภาพ
หนังสือมาใหม่

ก้าวแรกของปฐมภูมิในเรือนจำกับชีวิตต้องขังที่กำหนดสุขภาพ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786169301028

0/11
ประเด็นสำคัญในทางปฏิบัติสำหรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
หนังสือมาใหม่

ประเด็นสำคัญในทางปฏิบัติสำหรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786169129868

0/1
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางสาธารณสุขชุมชน
หนังสือมาใหม่

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางสาธารณสุขชุมชน

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786163985552

0/1
ผลของการบำบัดทางโทรศีพท์ตามแนวคิดการสัมภาษณ์ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ติดสุรา = Effect of telephone-based motivational interviewing on alcohol consumption among pers
หนังสือมาใหม่

ผลของการบำบัดทางโทรศีพท์ตามแนวคิดการสัมภาษณ์ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ติดสุรา = Effect of telephone-based motivational interviewing on alcohol consumption among pers

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

1/1
ผลของการใช้ดนตรีประเภทผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลสำหรับผู้ป่วยจิตเวชก่อนการรักษาด้วยไฟฟ้าแบบดัดแปลง = Effect of music therapy on the anxiety of psychiatric patients pre-receiving modified electr
หนังสือมาใหม่

ผลของการใช้ดนตรีประเภทผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลสำหรับผู้ป่วยจิตเวชก่อนการรักษาด้วยไฟฟ้าแบบดัดแปลง = Effect of music therapy on the anxiety of psychiatric patients pre-receiving modified electr

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ความต้องการของชุมชนต่อสถาบันการศึกษาพยาบาลในการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพ : กรณีศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ = Communities' needs toward nursing institutions for developing the
หนังสือมาใหม่

ความต้องการของชุมชนต่อสถาบันการศึกษาพยาบาลในการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพ : กรณีศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ = Communities' needs toward nursing institutions for developing the

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

1/1
ผลของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น = Effect of capacity building on village health volunteers's knowledge and skills in basic life support
หนังสือมาใหม่

ผลของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น = Effect of capacity building on village health volunteers's knowledge and skills in basic life support

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลของการใช้จิตตปัญญาศึกษาเพื่อเสริมสร้างเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาหลักและเทคนิคการพยาบาล = Effects of using contemplative education to enhance attitu
หนังสือมาใหม่

ผลของการใช้จิตตปัญญาศึกษาเพื่อเสริมสร้างเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาหลักและเทคนิคการพยาบาล = Effects of using contemplative education to enhance attitu

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล ผ่านโครงการแลกเปลี่ยน และเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรม
หนังสือมาใหม่

ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล ผ่านโครงการแลกเปลี่ยน และเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรม

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
Challenges from a 21st. century learning perspective : enhancing the development of english language skills and learning motivation in thai nursing students
หนังสือมาใหม่

Challenges from a 21st. century learning perspective : enhancing the development of english language skills and learning motivation in thai nursing students

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/1
การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164686564

0/1
สถิติสำหรับงานวิจัย : หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัยพร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS
หนังสือมาใหม่

สถิติสำหรับงานวิจัย : หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัยพร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786164686557

0/1
รายงานประจำปี 2563 : ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2563 : ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/2
รายงานประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN: 9786165690065

0/1
รายงานประจำปี 2563 : กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2563 : กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:

0/5
การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจบนพื้นฐานของความรู้ = Humanized health care
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจบนพื้นฐานของความรู้ = Humanized health care

ประเภทหนังสือ: -

ISBN/ISSN:


สาขาวิชา

  202
  137
  101
  169
  144
  152


ล้างค่า