แสดง:

เรียงตาม:

บันทึกของแผ่นดิน ๓ พืชหอม เป็นยา 0/1
หนังสือมาใหม่

บันทึกของแผ่นดิน ๓ พืชหอม เป็นยา

ผู้แต่งหนังสือ: สุภาภรณ์ ปิติพร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742257149
เลขเรียก:
 • NLM - QV766
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การฆ่าตัวตายการรักษาและการป้องกัน suicide management and prevention 0/5
หนังสือมาใหม่

การฆ่าตัวตายการรักษาและการป้องกัน suicide management and prevention

ผู้แต่งหนังสือ: มาโนช หล่อตระกูล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974111240
เลขเรียก:
 • NLM - WM165
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

คู่มือการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ 0/1
หนังสือมาใหม่

คู่มือการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์

ผู้แต่งหนังสือ: บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740322764
เลขเรียก:
 • LC - LB2369
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

เรียนรู้และเข้าใจ "ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009" 0/2
หนังสือมาใหม่

เรียนรู้และเข้าใจ "ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009"

ผู้แต่งหนังสือ: ชิษณุ พันธุ์เจริญ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167287225
เลขเรียก:
 • NLM - WC515
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ไขพลังหลัง "ตัวเลข" เครือข่ายข้อมูลข่าวสารโรคมะเร็งไทย 0/1
หนังสือมาใหม่

ไขพลังหลัง "ตัวเลข" เครือข่ายข้อมูลข่าวสารโรคมะเร็งไทย

ผู้แต่งหนังสือ: รัตนา พงษ์วานิชอนันต์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616104610
เลขเรียก:
 • NLM - QZ200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สำรวจรอยโรค บุกเบิกฐานข้อมูลความป่วยไข้ที่ไม่เคยปรากฎใน "โรงหมอ" 0/1
หนังสือมาใหม่

สำรวจรอยโรค บุกเบิกฐานข้อมูลความป่วยไข้ที่ไม่เคยปรากฎใน "โรงหมอ"

ผู้แต่งหนังสือ: ปรารถนา จันทรุพันธุ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161104627
เลขเรียก:
 • NLM - WA525
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การวิเคราะห์งบการลงทุน 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์งบการลงทุน

ผู้แต่งหนังสือ: สุพจน์ สกุลแก้ว
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789744141255
เลขเรียก:
 • LC - HG2521
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ตำราเภสัช 0/2
หนังสือมาใหม่

ตำราเภสัช

ผู้แต่งหนังสือ: สมพร ช้างเผือก
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974298893
เลขเรียก:
 • NLM - QV760
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สารพิษในอาหาร 0/5
หนังสือมาใหม่

สารพิษในอาหาร

ผู้แต่งหนังสือ: นิติยา รัตนาปนนท์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978611538014
เลขเรียก:
 • NLM - QV600
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การวิจัยดำเนินงาน = Introduction to operations 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิจัยดำเนินงาน = Introduction to operations

ผู้แต่งหนังสือ: ฮิลเลอร์, เฟรเดอริก เอส ไลเบอร์แมน
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789749918722
เลขเรียก:
 • LC - H62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สถิติสำหรับงานวิจัย 0/1
หนังสือมาใหม่

สถิติสำหรับงานวิจัย

ผู้แต่งหนังสือ: กัลยา วานิชย์บัญชา
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789748349565
เลขเรียก:
 • LC - H62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

หลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Principle of social science research 0/1
หนังสือมาใหม่

หลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Principle of social science research

ผู้แต่งหนังสือ: กาสัก เต๊ะขันหมาก
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167068374
เลขเรียก:
 • LC - H62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Applied statistics for social science research 0/1
หนังสือมาใหม่

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Applied statistics for social science research

ผู้แต่งหนังสือ: วาโร เพ็งสวัสดิ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167068060
เลขเรียก:
 • LC - HA29.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การวิจัยเบื้องต้น 0/2
หนังสือมาใหม่

การวิจัยเบื้องต้น

ผู้แต่งหนังสือ: บุญชม ศรีสะอาด
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167068329
เลขเรียก:
 • NLM - Q180
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน : แนวคิดและการปฏิบัติ 0/2
หนังสือมาใหม่

การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน : แนวคิดและการปฏิบัติ

ผู้แต่งหนังสือ: ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740326489
เลขเรียก:
 • NLM - WA590
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R เล่ม 2 การทดสอบความสัมพันธ์ 0/3
หนังสือมาใหม่

สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R เล่ม 2 การทดสอบความสัมพันธ์

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริชัย พงษ์วิชัย
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740325345
เลขเรียก:
 • LC - QA276
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สุขภาพคนไทย 2553 วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส 0/2
หนังสือมาใหม่

สุขภาพคนไทย 2553 วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส

ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741112630
เลขเรียก:
 • NLM - WA100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) 0/1
หนังสือมาใหม่

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559)

ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167324142
เลขเรียก:
 • LC - LC94.T5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

คู่มือ การใช้ยา Warfarin สำหรับเภสัชกร ประสบการณ์ของสถาบันโรคทรวงอก 0/1
หนังสือมาใหม่

คู่มือ การใช้ยา Warfarin สำหรับเภสัชกร ประสบการณ์ของสถาบันโรคทรวงอก

ผู้แต่งหนังสือ: พรรณี ศรีบุญชื่อ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789744226037
เลขเรียก:
 • NLM - QV193
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

เกมและกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 0/1
หนังสือมาใหม่

เกมและกิจกรรมพัฒนาบุคลากร

ผู้แต่งหนังสือ: เดมมิ่ง, วศุท เค
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789744141637
เลขเรียก:
 • LC - HD57.7
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติ 0/2
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติ

ผู้แต่งหนังสือ: ธีระดา ภิญโญ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169030720
เลขเรียก:
 • LC - QA276
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

นมแม่ 50 คำถามยอดฮิต 0/1
หนังสือมาใหม่

นมแม่ 50 คำถามยอดฮิต

ผู้แต่งหนังสือ: ปิยาภรณ์ บวรกีรติขจร, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9782358914
เลขเรียก:
 • NLM - WS125
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R เล่ม 1 การทดสอบความแตกต่าง 0/3
หนังสือมาใหม่

สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R เล่ม 1 การทดสอบความแตกต่าง

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริชัย พงษ์วิชัย
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789743005428
เลขเรียก:
 • LC - QA276
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การจัดการแห่งอนาคต = The Future of management 0/1
หนังสือมาใหม่

การจัดการแห่งอนาคต = The Future of management

ผู้แต่งหนังสือ: ฮาเมล, แกรี่
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789744140890
เลขเรียก:
 • LC - HD31
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ก้าวแรก 0/2
หนังสือมาใหม่

ก้าวแรก

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161102593
เลขเรียก:
 • NLM - WA540.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

เอกสารการสอนชุดวิชา อนามัยครอบครัว Family health หน่วยที่ 1-7 0/2
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา อนามัยครอบครัว Family health หน่วยที่ 1-7

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746117297
เลขเรียก:
 • NLM - WA308
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ประมวลสาระชุดวิชา ระบบสาธารณสุขและการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุข Public health system and strategic planning for health delopment หน่วยที่ 8-15 0/2
หนังสือมาใหม่

ประมวลสาระชุดวิชา ระบบสาธารณสุขและการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุข Public health system and strategic planning for health delopment หน่วยที่ 8-15

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789749755987
เลขเรียก:
 • NLM - WA525
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจการศึกษา 0/1
หนังสือมาใหม่

เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจการศึกษา

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974496584
เลขเรียก:
 • LC - LA1131.82
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

จิตบำบัด : ทฤษฎีและเทคนิค 0/5
หนังสือมาใหม่

จิตบำบัด : ทฤษฎีและเทคนิค

ผู้แต่งหนังสือ: ทินกร วงศ์ปการันย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974672522
เลขเรียก:
 • NLM - WM420
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ชีววิทยา เล่ม 2 Biology concepts and appications 0/10
หนังสือมาใหม่

ชีววิทยา เล่ม 2 Biology concepts and appications

ผู้แต่งหนังสือ: Starr, Cecie
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978616901737
เลขเรียก:
 • LC - QH308.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า